ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

СРЕДНО     УЧИЛИЩЕ

„ СВ .СВ. КИРИЛ И  МЕТОДИЙ “ – СЛИВНИЦА

 

УТВЪРЖДАВАМ:…………………

   ДИРЕКТОР:/Е.АНАКИЕВА/

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

 

Настоящият годишен план на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/ 19.09.2016г.

 

 

 

Раздел I.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Цялостната дейност на училище СУ“Св.Св.Кирил и Мето-

дий“ –Сливница през учебната 2015/2016 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и стратегията. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният  процес  (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната  работа (УВР). Правилното планиране на УВП бе решаващо  условие  за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение  в училище. Постигнатите  много добри  резултати от УВР са благодарение на създадените  добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:

–> обхванати  са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

–> намалява броя на повтарящите и отпаднали ученици;

–> завоювани  са  отличия

–>слабата  мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив.

–>учителският  колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Дейността  на училището през учебната 2015/2016 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план и стратегията на училището. Създадена  е  добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският  колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

Необходимо е:

* да продължи работата по гражданското образование на учениците;

* да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;работа по отпадане на ученици от училище;

* да се разшири системата за квалификационната дейност на учителите;

* да се повиши взискателността по опазване на УЧИЛИЩНОТО имущество;

* специално  внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

* да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Раздел  II.

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.  Възпитание  и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на  общочовешки  и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на СУ“Св.Св.Кирил и Методий“-Сливница
 

като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване  на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществя- ване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището  се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

–> Издигане  и утвърждаване престижа на училището.

–> Повишаване качеството  на учебно-възпитателната работа.

–> Ускорено  и  ефективно изучаване на чужди езици и информационни технологии.

–> Осигуряване  на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

–> Повишаване квалификацията на учителите.

–> Създаване на компютърни и чуждоезикови модерни кабинети.

–> Изграждане  на образовани  личности с възможности за реализация.

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

–> Издигане на качествено  ново  ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.

–> Усъвършенстване работата с изоставащите  и застрашените от отпадане ученици.

–> Показване  на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

–> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

–> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

–> Защита личностното  достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

–> Обогатяване на  материално – техническата база.

–> Обогатяване  творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

–> Акцентиране върху подготовката по български език , чуждоезиково обучение и информатика и информационни технологии,профилиращи предмети.

–> Повишаване  ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

–> Подобряване на вътрешноучилищната  квалификационна и методическа дейност.

–> Повишаване  качеството на педагогическия и админи -стративния контрол.

–> Гражданско  и  здравно образование.

–> Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално- техническа  база (МТБ).

–> Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

–> Привличане  и приобщаване  на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.

 

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

–> Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал по ЗП,ЗИП ,СИП и на плановете на класните ръководители.

отг. ЗДУД срок:10.09.2016г.

 

–> Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

отг.ЗДУД срок:10.09.2016г.

–> Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност .

отг. УП срок:10.10.2016г.

–> Утвърждаване на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг. Директора срок:30.09.2016г.

–> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. ЗДУД и  срок:13.09.2016г.

–> Издирване на деца подлежащи на задължително обучение и изпращане на справка до Общинската администрация.

отг. ЗДУД срок:16.09.2016г.

 

–> Планиране на:

 

* броя постъпващи първокласници;

отг. ЗДУД срок:30.04.2017г.

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг. срок:30.04.2017г.

* нуждите от педагогически кадри;

отг. срок:30.05.2017г.

* необходимата учебна и училищна документация;

отг. срок:30.01.2017г.

 

 1. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

–> Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

отг. срок:30.09.2016г.

–> Получаване на санитарно разрешително за седмичното разписание за началото на учебната година.

отг.ЗДУД  срок:16.09.2016г

–> Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Учил.психолог срок:постоянен

–> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг.  и Гл.счетоводител срок:30.11.2016г.

–> Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

отг.  и Гл.счетоводител срок:30.09.2016г.

–> Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

отг. срок:30.09.2016г.

–> Планиране на строително-ремонтните работи.

отг. срок:30.04.2017г.

–> Провеждане на медицински прегледи на учениците.

отг. Мед.сестра срок:постоянен

–> Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг. срок:24.10.2016г.

–> Изработване на план за гражданско и здравно образование и възпитание на учениците.

отг. ЗДУД срок:10.09.2016г.

–> Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците.

отг. УП срок:24.10.2016г.

–> Изготвяне на план за работа на училищната библиотека

отг. Библиотекара  срок:24.09.2016г.

 

 

 

 1. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

–> Тържествено откриване на новата учебна година.

отг. Кл.р-ли на 2 клас срок:15.09.2014г.

–> Ден на независимостта на България ­ национален празник.

отг. Учит. по ИЦ срок:21.09.2016г.

 

–> Честване на 130 годишнината на Сръбско-българската война.

отг. Директора срок:7.11.2016г.

–> Ден на народните будители.

отг. Учит. по БЕЛ срок:30.10.2016г.

–> Коледно тържество

отг. кл.р-л на10 клас  срок:14-18.12.2016г.

–Организация и провеждане на тържеството за Свети Валентин

Отг.кл.р-л на 9 клас

–> Обесването на Васил Левски.

отг. Нач.у-ли и уч.по ИЦ срок:19.02.2017г.

–> Трети март ­ Ден на Освобождението на България (нац. празник).

отг. Нач.у-ли и уч.по ИЦ срок:02.03.2016г.

–> Празник на буквите ­ I клас.

отг. Кл.р-ли на 1-ви клас срок:м.март

–> Организиране и провеждане на ден на художествената самодейност – 31.03.2017 г

Отг. Директора

–> Великден ­ благотворително тържество.

отг. Учил. по ДТИ и ИИ и Ж.Методиева срок:м.април

–> Патронен празник.

отг. Директора срок:11.05.2017г.

–> Ден на отворени врати.

отг. ЗДУД и УП срок:09.05.2017г.

–> Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и изпращане на зрелостниците

отг. Кл.р-л 11 клас срок:25.05.2017г.

–> Първи юни ­ международен ден за защита на детето.

отг. Учил.психолог срок:01.06.2016г.

–> Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI.

отг. Учит. по ИЦ срок:02.06.2017г.

–> Закриване на учебната година.

отг. ЗДУД срок:30.05.2017г.,15.06.2017г.30.06.2017г.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ (Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/2017 година ­ утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2016/2017г. ­ Приложение № 1.) ПО:

 

–> математика IV клас

отг. ЗДУД срок:м.април

–> математика V ­ VIII клас

отг. ЗДУД срок:м.април

–> български език VII ­ ХII клас

отг. ЗДУД срок:м.май

–> биология и здравно образование VII ­ ХII клас

отг. ЗДУД срок:м.май

–> история и цивилизация V ­ ХII клас

отг. ЗДУД срок:м.април

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

 

–> изложба за Деня на народните будители

отг. К.Алексиева срок:30.10.2016г.

–> изложба: „Летен отдих“

отг. К.Алексиева срок:30.09.2016г.

–> „Коледа по света“, „Български коледни обичаи и традиции“

отг. К.Алексиева и В.Стоянова срок:17.12.2016г.

–> „Посветена на 3-ти март“

отг. К.Алексиева срок:28.02.2017г.

–> художествена изложба „Моят свят“

отг. К.Алексиева и Ж.Методиева срок:03.05.2016г.

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

–> участие в конкурс по физика

отг. Д.Николова  срок:м.май

–> състезание математика

отг. У-лите по математика  срок:м.май

–> състезание по ИТ

отг. У-лите по ИТ срок:м.май

–> литературен конкурс на тема: „Литературна пролет“

отг. У-лите по БЕЛ срок:м.май

–> „Природата през моите очи“

отг. У-лите по БЗО срок:м.май

–> Състезание по история

отг. У-лите по ИЦ срок:м.май

–> Състезание по английски език

отг.У-лите по анг.ез. срок:м.май

–> участие в конкурса „Европа в училище“

отг. У-лите от философския цикъл срок:м.май

 

 1. РАДИОПРЕДАВАНИЯ

 

–> Отбелязване на Деня на независимостта

отг. У-лите по ИЦ срок:21.09.2016г.

–> Ден на народните будители

отг. У-лите по БЕЛ срок:30.10.2016г.

–> Трети март

отг. У-лите по ИЦ срок:28.02.2017г.

–> 24 май ­ посветено на Светите братя Кирил и Методий

отг. У-лите по БЕЛ срок:10.05.2016г.

 

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ (Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните състезания в средните училища през 2016/2017 година.)

–> европейско математическо състезание „Кенгуру“,“Таралеж“,“Математика без граници“

отг. ЗДУД  срок:____________

–> състезание организирано от СНУБ

отг. ЗДУД  срок:____________

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР(*)

 

 
СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИЗИРА МЯСТО НА КОНТРОЛИРА
      ПРОВЕЖДАНЕ  
         
1 2 3 4 5
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Вътрешноучилищен турнир  м.октомври  У-лите по ФВС  ДВОРА НА У-ЩЕТО  ЗДУД
по футбол.  м.май      
Вътрешноучилищен турнир        
„Здравейте татковци“.  м.май  У-лите от НО  ДВОРА НА У-ЩЕТО  ЗДУД
Вътрешноучилищен турнир  м.октомври      ЗДУД
по шах. м.май  У-ля по шах  Шахматен клуб  
Вътрешноучилищен турнир по  м.октомври      ЗДУД
хандбал  м.май  У-лите по ФВС  ДВОРА НА У-ЩЕТО  
Вътрешноучилищно състезание по тенис на маса  м.октомври

м.май

 У-лите по ФВС  ДВОРА НА У-ЩЕТО  ЗДУД
Състезание на ученици-  м.май  У-лите от НО    
велосипедисти.      ДВОРА НА У-ЩЕТО  ЗДУД
Провеждане на състезание  м.октомври      ЗДУД
по волейбол.  м.май  У-лите по ФВС  ДВОРА НА У-ЩЕТО  
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ                                   ПО ЕКОПЪТЕКИТЕ-ГУРГУЛЯТ-ГЪЛЪБОВЦИ-АЛДОМИРОВЦИ
 
Общоучилищен поход до        
Пантеона        
         ЗДУД
         
         
ЕКСКУРЗИИ
Провеждане на екскурзии по        ЗДУД
класове, съгласно график утвърден на ПС        

 

 

(*) Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар; Указанието за провеждане на ученически игри през учебната година на МОН и ММС; Областния спортен календар и училищните традиции. При провеждането на спортно-състезателните и туристическите дейности се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта на спортно-туристическата дейност е подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества.

 

Квалификационна дейност (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност)

 

 1. Теми:

* „Демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност.“

* „Ролята на ученическите съвети в процеса на утвърждаване принципите на демокрация в учебно-възпитателния процес.“

 

 1. Форми:

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции; други.

 

 1. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и предметните комисии.Тук са включени и обученията по НП“Квалифи-кация на педагогическите специалисти“

 

Контролна дейност

 1. Обект и предмет на контролната дейност:-съгласно плана на ръководството на училището

–> учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

–> учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

–> работата на помощник-директорите, обслужващия и помощния персонал;

–> косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

 

 1. Форми на контролната дейност:

–> педагогически проверки:

* превантивни;

* тематични;

* текущи.

–> административни проверки:

* на училищната документация, свързана с учебния процес;

* на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

–> проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

–> проверка по спазването на:

* правилника за вътрешния трудов ред в училището;

* училищния правилник;

* изготвените графици;

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

* седмично разписание;

–> проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РИО на МОН и МОН.

 

 1. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, ЗДУД където са упоменати конкретните срокове.

 

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

 

м. СЕПТЕМВРИ

1.Определяне на секретари на ПС за учебната 2016/2017г.

2.Отчет за изпълнение решенията на предходния ПС

3.Запознаване с новите нормативни документи в системата на средното образование

4.Приемане на правилник за дейността на училището

5.Приемане на правилник за безопасни условия на възпитание ,обучение и труд

6.Приемане на правилник за вътрешния трудов ред

7.Приемане годишния план на училището

8.Приемане на план за БДП

9.Утвърждаване на седмичното разписание и график на часовете в ПИГ

10.Утвърждаване на модулите по ФВС

11.Утвърждаване на график за консултации с учениците,ПИГ и втори час на класа

12.Допускане на ученици на самостоятелна форма на обучение за учебната 2016/2017г.

13.Утвърждаване на учебните програми за здравно и гражданско образование

14.Утвърждаване на групите по СИП и ПИГ за учебната 2016/2017г.

15.Запознаване с годишния план за контролната дейност на ръководството но училището

16.Приемане на план за квалификационната дейност на училището

17.Приемане на училищна програма за ПИГ

18.Приемане на механизъм за превенция и интервенция от отпадане

19.Разни-График за родителските срещи,

м. ОКТОМВРИ

1.Отчет за изпълнение на решенията от предходния ПС

2.Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия

3.Доклад-анализ за здравословното състояние на учениците

4.Анализ на резултатите от проведените родителски срещи

5.Разни

6.Отчед за изразходваните средства през тримесечието

7.Тематичен съвет

м.ноември

1.Отчет на библиотекара за работата на училищната библиотека

2.Анализ на здравословното състояние на учениците 1-12 клас и ПГ от мед.сестра на училището

2.Отчет за изпълнение на решенията от предходния ПС

3.Похвали и наказания на ученици

4.Анализ на резултатите от проверките по присъствие на учениците в час,отразяване отсъствията в дневника на класа

и изпълнение на мерките по механизма

4.Разни

м. януари

1.Отчет за изпълнение на решенията на предходния ПС

2.Обхват на децата подлежащи на задължително обучение

3.Похвали и наказания

4.Съгласуване на изготвените заявки за ДЗИ

5.Съгласуване на изготвените предложения за държавен план-прием за учебната 2016/2017г.

6.Анализ на резултатите от ПИГ

7.Разни

м.февруари

1.Отчет на директора за изпълнение на решенията от предходния ПС

2.Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок и работата на МО

3.Доклад за резултатите от класните работи през първия учебен срок

4.Приемане на седмичното разписание за втори учебен срок

5.Удължаване срока на ученици с неоформен първи срок

6.Разни

м.април

1.Тематичен съвет подготвен от училищен психолог

2.Отчет за изпълнение на решенията на предходния ПС

3.Представяне на предложения за включване на ученици от 12 клас със задължителни ДЗИ

4.Разглеждане на предложения за награди на ученици и учители за 24 май и празника на училището

5.Тримесечен отчет на счетоводството

6.Разни

м. юни

1.Отчет за изпълнение на решенията от предходния ПС

2.Отчет на резултатите от проведените ДЗИ и НВОв 4 , 7 и 8 клас

3.Приемане график за поправителните изпити 5-7 клас

4.Приемане на комисия за диференцираното заплащане на учителите

5.Обсъждане на ремонтите в училище през лятната ваканция

6.Разни

 

 

м. юли

1.Анализ на резултатите от УВР през учебната 2016-2017 година

2.Приемане проект на Списък-образец №1 за учебната 2016/2017г.

3.Приемани програма за работа на учителите с деца през летните месеци

4.Тримесечен отчет за счетоводните разходи на училището

5.Разни

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

 

А. Интеграционни връзки

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
 3. Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество с фондация „Образование за демокрация“.
 4. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.
 5. Използване на предоставените от РЗИ база, музей, филми и други.
 6. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.
 7. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.
 8. Актуализиране на връзките със следните институции:

–> Център за гражданска защита;

–> Противопожарна охрана;

–> Детска педагогическа стая;

–> Център за работа с деца;

–> нестопански организации;

–> Етнографски музей;

–> Исторически музей;

–> висши учебни заведения;

–> медии;

–> читалища.

 1. Съвместна дейност с:

–> полиция, съдебна власт и прокуратура;

–> здравеопазване;

–> общинска администрация;

–> РИО на МОН и МОН;

–> училищно настоятелство;

–> спортни клубове и дружества;

–> частни образователни фирми;

–> социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;

–> педагогически консултативен кабинет;

–> национален съвет по наркотични вещества;

 

Б. Взаимодействие с родителите

 1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.
 2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
 4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
 5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
 6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
 7. Изготвяне на табло за информация на родителите.
 8. Провеждане на родителски срещи:

 

м. септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план,както и с всички документи касаещи съвместната работа

м. декември

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната програма за борба с наркоманията, сектите ,агресията и детската престъпност.

м. април

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 .

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

м. юни

Среща с родителите на бъдещите първокласници и децата от подготвителната група.

 

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

 1. Задачи:

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

 1. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

* работа чрез методите на психодрамата.

 1. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

 

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

 1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

 1. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.

 1. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия

 

 

Коментарите са затворени