П Р А В И Л Н И К З А У С Т Р О Й С Т В О Т О И Д Е Й Н О С Т Т А

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР………………
/Евг. Анакиева/

П Р А В И Л Н И К   З А   У С Т Р О Й С Т В О Т О И
Д Е Й Н О С Т Т А

НА СУ,,СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр. СЛИВНИЦА

І. Общи положения:

1.Правилникът е изработен на основание чл.9, чл.11, чл.25, чл. 47/3/, чл. 53/2/,чл. 56, чл. 73, чл. 74/1,2,3/ от ЗПУО и е задължителен за всички членове на учебното заведение.

2.Правилникът се основава на ЗПУО и не може да противоречи на Конституцията и Законите на РБългария.

3. СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” е средно училище / 1-12 клас/, с основна и средна степен на обучение.Основната степен на образование се осъществява на два етапа: начален /1-4 клас /и прогимназиален / 5-7 клас/.Средната степен е с 5 годишен срок на обучение / 8-12 клас/, включва два етапа: първи гимназиален етап – то 8 до 10 клас вкл. и втори гимназиален етап от 11 до 12 клас вкл. на осн.чл.73 от ЗПУО. Обучението се провежда при двусменен режим за учениците от 1 – 4 клас и при едносменен режим за учениците 5-12 клас , което се определя със заповед на директора. Училищното образование е общо за учениците от 1 до 7 клас и профилирано от 8 до 12 клас.
4. В СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ се извършва и задължително предучилищно образование на децата при условията и по реда на ДОС за предучилищно образование и на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване.
5. СУ ,, Св. Св. Кирил и Методий” е общинско средищно училище, в което се обучават ученици от населени места на територията на общината, в които няма училище.
6. Приемът на учениците в средната степен се извършва по ред и условия определени от МОН и със заповед на началника на РУО за профилираните паралелки.

7. В СУ,, Св. Св. Кирил и Методий” учениците могат да се обучават във формите: дневна, индивидуална и самостоятелна, приети от ПС в зависимост от потребностите и интересите на учениците.

8. В СУ,, Св. Св. Кирил и Методий” се провежда светско образование и не се допуска налагане на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
.
ІІ. Участници в образователно-възпитателния процес:

А.Задължително предучилищно образование- основание чл. 60 от ЗПУО и ДОС за предучилищното образование
-организира се във възрастови групи както следва: трета подготвителна възрастова група/ 5-6 годишни/ и четвърта възрастова група/6-7 годишни/
-то е задължително от учебната година, която е с начало годината на навършване на 5-годишна възрастна детето за трета подготвителна възрастова група на детето и с начало годината на навършване на -6годишна възрастна детето за четвърта подготвителна възрастова група на детето
-записването, отписването и преместването на децата се осъществява целогодишно, съгласно наредба на общинския съвет
-в подготвителните групи заниманията се провеждат в полудневна организация
-децата могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини, установени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини- за неповече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване от родителите 2 дни предварително
-учебната година започва на 15 септември
-учебното време през учебната година е в периода от 15.09 до 31.05 на следващата календарна година
-в учебното време се организират основна и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,а в неучебното време само допълнителни форми
-полудневната организация осигурява възпитание, социолизация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден, преди обяд през учебната година
-началният час на сутрешния прием 7:00 часа, а крайният час на изпращането на децата за деня е 13:00 часа
-продължителността на една педагогическа ситуация е от 20 до 30 минути
-допълнителните форми се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за развитието на детето и за разнообразяване на живота му и се организират извън времето на педагогически ситуации
-постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, в което се включват: данните на детето, резултати от входното ниво, постиженията му през учебното време в различните образователни направления и в края на учебното време портфолиото се предава на родителите
-в 14 дневен срок преди края на учебното време, учителят установява готовността на детето за училище
-в края на предучилищното образование детето получава удостоверение за задължително предучилищно образование
Б. Ученици в дневна форма на обучение

1. Права на учениците: регламентирани в чл.134 от ЗПУО
Освен регламентираните им права от ЗПУО имат право:
– да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
– да участват по собствен избор в организираните от училището форми на дейност;
– да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
– да дават мнения и предложения за училищните дейности, за избираемите и за факултативните учебни часове;
– да получават по една служебна бележка за детски добавки / при необходимост/ за учебен срок;
– да получават от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
– да изучават религия във факултативните учебни часове;
– да бъдат защитени от училището и от други институции при накърняване на човешките им права;
– да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището, чрез формите на ученическо самоуправление;
– да дават мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност;
– да ползват безплатно цялата училищна МТБ в извън учебно време за разви-
тие на интересите им по ред определен от директора на училището;
– да избират и да бъдат избирани в колективните органи на управление на училището;
– да участват в проектни дейности
– да бъдат поощрявани с материални и морални награди за високи резултати в ОВД;
– да получават помощи и стипендии;
– да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини,както следва:
а/ по болест удостоверено с мед.бележка издадена от болнично заведение / от личен лекар/
б/ при смърт на близки по права и съребрена линия ;
в/ по други домашни причини – 2 дни за всеки учебен срок с уведомление от родителя;
г/ когато са призовани от държавен орган удостоверено с необх.документ;
д/ при спортни и културно-масови мероприятия предварително заявени и разрешени със заповед на директора.
– да се преместват при необходимост в друго училище; преместването се извършва,както следва:през време на цялата учебна година /1-4 клас/, през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки срок
/ 5-7 клас/ и за 8-12 клас през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки срок в същият профил и професия; след успешно завършен клас при смяна на профила и професията с друг профил и
професия;
– да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи техните права и интереси.

2. Ученикът няма право:
– да нарушава общоприетия ред и дисциплина в училище;
– да отсъства от училище без уважителни причини удостоверени по ред определен от Правилника за устройството и дейността на училището;
– да участва в хазартни игри;
– да употребява наркотични вещества и алкохол , както и да пуши;
– да участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие;
– да учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак;
– да разпространява материали и идеи на различните религиозни секти;
– да се държи неприлично в коридорите при смяна на кабинетите;
– да влиза в кабинетите без разрешение преди идването на съответния преподавател;
– да отваря прозорците, в междучасията да затваря вратите на кабинетите ;
– да замърсява училищната сграда и двора с отпадъци и хартия;
– да тича и вдига шум и разлива вода по коридорите , стаите и санитарните помещения ;
– да води в училище близки и познати без разрешение на ръководството;
– да внася запалителни и взривни материали / пиратки/ в училище и района на училището
– да изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
-да внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);
– да драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество;
– да чупят контакти и ел. ключове.
– да уврежда и руши училищното имущество: родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;
– да извършва противообществени прояви и деяния,с които нарушава законите на страната;
– да проявява нетолерантно и неуважително отношение към ученици,учители,
административно-помощен персонал,граждани и възрастни хора;
– да създава пречки на учителите при и по повод изпълнение на служебните им
задължения;
– да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на съучениците си и учителите;
– да използва мобилни телефони и други технически средства по време на учебни занятия;
– да получава еднократна социална помощ, ако е наказан от директора или има най-малко 5 неизв.отсъствия;
– да идва в неприличен външен вид;
– да присъства в училищната сграда и пречи на нормалния учебен процес, когато няма занятия или други учебни мероприятия;
– по време на изпит да преписва и ползва не посочени от изпитната комисия материали;
– да влиза на изпит, ако той е започнал;
– да носи тетрадки с корици с образ на фолк –изпълнители или предизвикващи агресивност и пошлост;
-да подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;

3. Ученикът е длъжен:
– да спазва Правилника за устройството и дейността на училището, нормите на поведение в училището и обще ството и законите на страната;
– да спазва Правилника за устройството и дейността на училището и да не използва мобилни телефони по време на учебнитечасове
– да влиза в училище като представя баджа си или ученическата си книжка на охраната;
– да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави: да не е предизвикателно, екстравагантно и със сексуално излъчване;
– да присъства и да участва в учебните часове и занимания;
– да участва в дейности регламентирани от директора;
– да спазва разпорежданията на ръководството и учителите при аварийни ситуации и природни бедствия;
– да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
– да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
– да не пуши , да не употребява алкохол и наркотици;
– да изпълнява учебните си задължения;
– да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
– при записване в училище ,ученикът и родителят да се запознаят с Правилника за устройството и дейността на училището,което се удостоверява с подпис и да представи необходимите документи /удостоверение за преместване , удостоверение за завършен клас, копие от лично дело/
– при явяване на изпит, да се яви 15 мин.преди започването му и 40 мин.преди започването на държавния зрелостен изпит;
– след явяване да представи ученическата книжка на изпитната комисия за нанасяне на оценката.
– по време на учебни занятия да идва 20 мин. преди началото им;
– да участва в учебния процес и да не пречи с поведението си на учителите;
– да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях свързано с религиозни , етнически и полови различия;
– да представя ученическа книжка при поискване от учителя и при изпитване;
– да посещава часовете по физ. възпитание и спорт само в игрално облекло и с материали и пособия за часовете по технологии и предприемачество и часовете по изобразително изкуство. Учениците без необходимото игрално облекло присъстват в часа и изпълняват указания и дейности посочени от учителя и ръководството;
– да присъства в часовете по физическо възпитание и спорт, когато е освободен със заповед на директора, поради заболяване;
– при отсъствие поради болест да представи медицинска бележка за заверка от медицинското лице в училище, което я проверява в здравното заведение, от което е издадена.
– при нанесена вреда да я отстрани ,като уведоми родителите си,а ако е умишле-
на се санкционира като стойността се заплаща в троен размер.
– като дежурен да следи за присъствието и отсъствието на съучениците си за всеки учебен час и да докладва на съответния учител и класен ръководител;
– в края на учебните занятия да докладва на дежурния учител по етаж и на клас-
ния ръководител за нанесени материални щети на училищното имущество;
– при отсъствие на учител да уведоми ръководството на училището или секретаря и да доведе до знанието на класа техните указания.
– да следи за дисциплината през междучасието и да съдейства на дежурните учители;
– всеки ден след последния учебен час всеки ученик да почиства мястото около себе си, а дежурните помагат на чистачката за почистване на стаята;

4. Похвали и награди на ученика – за недопуснати отсъствия през цялата година, за постигнати високи резултати на общинско, регионално и национално ниво:

– връчване на грамота;
– изплащане благодарствено писмо до родителите;
– награда с екскурзия в страната и чужбина;
– оповестяване в местната медия и в сайта на училището имената на наградените ученици и причините за наградата;

5. Санкциите съгласно чл.199 /1/ от ЗПУО са :
1. ,,Забележка”- със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител. Директорът уведомява родителя. Санкция се налага при
а. 5 неизвинени отсъствия;
б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;
в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
г. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.
2. „Преместване в друга паралелка“ – със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител. Директорът уведомява родителя. Санкция „Преместване в друга паралелка“ се налага при:
а.7 неизвинени отсъствия;
б. възпрепятстване на учебния процес;
в. употреба на алкохол.
3. ,,Предупреждение за преместване в друго училище” – се налага със заповед на директора, по предложение на ПС за ученици, които не са в начален етап. Директорът уведомява родителя и Дирекция”Социално подпомагане”.
Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага за:
а. 10 неизвинени отсъствия;
б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;
в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;
д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;
е. прояви на физическо и психическо насилие;
ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;
з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;
и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;
й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение
4. ,,Преместване в друго училище” – се налага със заповед на директора, по предложение на ПС за ученици, които не са в начален етап.Наказанието се налага за тежки или системни нарушения. Директорът уведомява родителя и Дирекция”Социално подпомагане”. Санкция ,,Преместване в друго училище” се налага за:
а. повече от 15 неизвинени отсъствия;
б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;
в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;
г. упражняване на физическо или психическо насилие;
д. унищожаване на училищно имущество;
е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;
ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение;
з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.
5. ,,Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ за ученици навършили 16 годишна възраст или по други причини. Наказанието се налага при направени повече от 15 неизвинени отсъствия и за тежки или системни нарушения. Директорът уведомява родителя и Дирекция”Социално подпомагане”.

А/ в процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или опълномощено от родителя лице, а непълнолетния ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.
Б/ ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или педагогически съветник.
В/ родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията.
Г/ условията и реда за налагане на санкциите се определят с ДОС за приобщаващото образование.
Д/ със заповедта за налагане на санкцията се уведомяват ученикът и родителят му в три дневен срок. А със заповедта налагане на санкция „ Преместване в друго училище“ се уведомява и началника на РУО.
Е/ когато ученикът е направил 3 и повече неизв. отсъствия по даден учебен предмет съответния учител му възлага допълнителна самостоятелна работа и при необходимост търси съдействие от родителите.
Ж/ при направени извинени отсъствия класният ръководител ги отразява ежемесечно в ученическата книжка за да уведоми родителите.
З/ при тютюнопушене:
-при първо нарушение се санкционира със забележка от директора по предложение на кл.ръководител и се уведомяват родителите;насочва се към педагогическият съветник.
б/ при следващо нарушение се санкционира с предупреждение за преместване в друго училище по съответният ред.
И/ при употреба на алкохол и наркотични средства се санкционира с предупреждение за преместване в друго училище и насочване към педагогическия съветник.
Й/ за участие в политически партии и организации се санкционира с предупреждение за преместване в друго училище по съответния ред и насочване към пед.съветник.
К/ при съзнателно подпомагане извършването на актове на дискриминация носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.
Л/ ученици, които унижават личното достойнство на съучениците или упражняват физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия се санкционират съгласно ЗПУО.
М/ с предупреждение за преместване в друго училище наложено със заповед на директора да се санкционират ученици,които:
а/ накърняват достойнството на учителите и се държат арогантно с тях;
б/ малтретират психически или физически своите съученици;
-при повторни нарушения отбелязани в т.а , б учениците се преместват в друго училище
Н/ за рушене на училищното имущество се санкционират с възстановяване на повредата, а при умишлено деяние – стойността на увреденото се заплаща в троен размер.
О/ ученик, който се държи непристойно в час и създава проблеми на учителите се извежда от класната стая от педагогическия съветник или училищния психолог или представител на ръководството на училището и му се възлага работа в училищната библиотека. Ученикът посещава консултациите на учителя, където му се възлага допълнителна писмена работа по преценка на учителя.
П/ за използване на пожароопасни и взривоопасни материали в училището се санкционират със “забележка” от директора по съответния ред и се насочват към педагогическия съветник.
Р/ при нарушаване на дисциплината в часовете и реда в междучасията от определен ученик, за което има забележки в дневника от учителя, класния ръководител я нанася в ученическата книжка, разговаря с ученика и родителя. При неявяване на последния същият да бъде извикан от педагогическият съветник.Ако провиненията на ученика продължават, същия да бъде наказан от директора със “забележка” по съответния ред и насочване към пед.съветник..
С/ ученици, които замърсяват стаите и района на училището и за това е докладвано в края на седмицата в следващата да извършват дейност в полза на училището в свободното от часове време под контрола на кл. р-л или помощник директорите.
Т/ за групово бягство от час се санкционира с последващата
наказателна степен и възлагане на допълнителна самостоятелна работа;
У/ за водене на външни лица в училище без разрешение на ръководството се санкционират със забележка от директора по предложение на класния ръководител по съответния ред;
Ф/ за укриване на нарушителите на реда и дисциплината в клас санкции се налагат на дежурния ученик или на целия клас според степента на провинението;
Х/ за нарушение на ЗПУО и Правилника за устройството и дейността на училището и при 5 и повече неизв.отсъствия по решение на ПС се отнема стипендията му до края на учебната година;
Ч/ всички санкции се регистрират в училищната и
ученикова документация и се уведомяват родителите чрез уведомителни писма
и подпис в дневника.
Ц/ при направени 5 неизвинени отсъствия , ученикът се лишава от правото на социални помощи от училището и стипендия за 1 календарна година.
При допуснати над 120 извинени отсъствия /изключение за ученици лекували се в болнично заведение/стипендията се спира веднага до края на учебната година.
Ш/ при нарушаване на забраната за употреба на телефони и други технически средства по време на час се санкционират:при първо нарушение със „забележка“ от учителя,която се вписва в ученическата книжка и дневника на класа;при второ нарушение се изземва от ученика и се връща от директора на родителя;при трето нарушение ръководството на училището подава сигнал в МКБППМН към община Сливница за налагане на възпитателна мярка.
Щ/ когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, който е в нарушение на този правилник той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, нанасят му се неизвинени отсъствия и класният ръководител уведомява родителя.Ученикът се санкционира със заповед на директора.
Ъ/ когато ученикът се яви в училище без ученическа книжка се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му,нанасят се неизвинени отсъствия за съответното време и класният ръководител уведомява родителя.
Ь/ когато ученикът пречи на учителя или на съучениците си по време на учебен час учителят може да го отстрани до края на часа, като му поставя неизвинено отсъствие и с ученика се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение с педагогическия съветник или училищния психолог. Класният ръководител уведомява родителите.
Ю/ при наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ и „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията ученикът се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.
Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка , личния картон и характеристиката на ученика. След изтичане на срока санкциите и мерките се заличават. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и личния картон на ученика.
Я/ по желание на ученика, след заличаване на санкциите „Преместване в друга паралелка в същото училище“ и „Преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в паралелката или училището, в което е преместен.

В. Ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение,съгласно чл.106, чл. 108, чл. 111, чл.112, чл. 116 от ЗПУО:

1. Индивидуална форма на обучение
– ученикът се обучава по индивидуален учебен план,утвърден от директора на училището,който включва индивидуални учебни часове,както и изпити или текущо оценяване за определяне на срочна или годишна оценка;
– индивидуална форма се организира за : ученици,които по здравословни причини не могат да посещават училище за повече от 30 последователни учебни дни; за ученици с изявени дарби, както и ученици, които по семейни причини желаят да завършат в съкратени срокове обучението си за даден клас или повече класове;
– когато причината е от здравословен характер индивидуалното обучение се организира в домашни условия въз основа на издаден медицински документ;
– оценяването се извършва по условията и реда на ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците;

2. Самостоятелна форма на обучение:
– желаещите да се обучават в тази форма подават писмено заявление до директора на училището в началото на всяка учебна година;
-учениците могат в началото на учебната година да променят формата на обучение като промяната става по желание на ученика, чрез заявление до директора и със заповед на директора ;
– промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебни занятия когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение , със заповед на директора;
– самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която ученикът се подготвя самостоятелно и се явява на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план в една редовна и две поправителни сесии за учебна година;
– самостоятелната форма се организира за ученици, в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма, за ученици в задължителна училищна възраст по тяхно желание или желание на родителя, по реда на чл. 12/2/, за ученици с изявени дарби, за лица навършили 16 годишна възраст;
– условията и реда за организиране и провеждане на изпити се определя със заповед на директора .
– ученици , които повтарят класа , при повтарянето се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат слаб 2 или не са се явили на поправителните изпити
– оценяването се извършва по условията и реда на ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
В. Учители:
1. Всеки учител е длъжен :
– да спазва всички задължения установени от ЗПУО, длъжностната характеристика, КТ, Правилника за устройството и дейността на училището и други нормативни актове.
2. Допълнителни задължения по организация на ОВП:
– да се явява 20 мин.преди започването на учебния час;
– да се явява в облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави
– да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;
– да не ползва мобилен телефон в час;
– да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
– да уведоми ръководството на училището в началото на учебната година за провеждане на екскурзии с учебна цел и екскурзии по плана на класа, които да бъдат включени в годишния план на училището;
– да спазва графика за дежурство, определен със заповед на директора;
– като дежурен да напуска училище след изпълнение на задължението си като
информира главния дежурен учител;
– когато е главен дежурен да напуска училище след приключване учебните занятия;
– като класен ръководител да приобщава учениците към общооучилищния живот;
– като класен ръководител да работи за привличане на семейството като съюзник на училището;
– като класен ръководител всяка седмица да информира родителя за направените неизвинени отсъствия на ученика и за наложеното му наказание;
– като класен ръководител 1 път месечно да отразява в уч.книжка ненанесените оценки и отсъствия за този период;
– като класен ръководител да осъществява общи срещи с родители най-малко два пъти срочно ;
– като класен ръководител да изготвя и предоставя характеристика за всеки ученик в края на учебната година;
– да присъства на ПС /пътуващите учители се освобождават след решение на същия/ , а когато са освободени са длъжни да оставят необходимата информа-
ция на ръководството;
– да участва в мероприятия организирани в училище и от училище;
– след биене на първия звънец да се отправя към кабинета си;
– в началото на учебния час да нанася взетия материал в дневника;
– да определя ден и час за консултации по съответния предмет;
– по време на дежурства през ваканциите и до 15.09. да изпълнява
всички заповеди на директора;
– да съдейства за съхраняване на училищното имущество и спазването на реда в училище;
– да възпитава учениците на дисциплина и дисциплинираност;
– да формира и развива у учениците убеждение,че познаването и опазването на законовите разпоредби в страната ни е задължителен елемент на демократичното общество;
– да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
-чрез възпитателната дейност да приобщава учениците към общоучилищния живот;
– да осигурява условия за изява на разностранните интереси и способности на
учениците за формиране на личността им;
-да приобщава родителите към проблематиката на възпитанието в училище
като ги включва в обсъждането на основни законови разпоредби и изисквания на образователната система;
– да оказва системна помощ на учениците при овладяване на технологиите на самовъзпитанието и самоусъвършенстването;
– да работи за изграждане на физически здрава ,дееспособна и автономна личност;
-да приобщава родителите в работата на училищния съвет и в училищната комисия за борба с противообществените прояви;

2. Права на учителя :
Правата на учителя са регламентирани от ЗПУО, КТ и други норм. актове в системата на народната просвета;
Допълнителни права по организацията на образователно –възпитателния процес:
– може да събира пари от учениците си след писмено съгласие на родителите за закупуване на учебни помагала и други материали необходими за осъществяване на учебния процес;
– свободно да избира методите,средствата и да ги адаптира към различните групи деца с цел постигане на пълноценно образование за всяко дете;
– на пълноценна личностна и професионална изява с цел повишаване качеството на образователния процес;
– основавайки се на учебната програма да избира и използва учебници и други учебни помагала и да разработва своя стратегия за успешна образователна дейност;
– да получава съдействие от родителите и компетентна помощ от училищния психолог, педагогическия съветник, ДПС и други органи занимаващи се с правата на детето, за решаване на сложни педагогически казуси.

3. Учителят няма право:
– да изнася информация за работата на ПС и за проф.дейност в училище, а при доказано нарушение се налага административно наказание;
– да извършва политическа дейност в училището;
– да извършва религиозна дейност;
– да извършва дейност на етническа основа;
– да налага физическо наказание на учениците,да унижава личното им достойнство и да нарушава правата на детето;

III. Родители

Права и задължения на родителите:
1. Всеки родител е длъжен:
– да осигурява посещаемостта на ученика в училище, като уведомява своевременно училището, в случай на отсъствие на детето или ученика;
– да се запознае и спазва Правилника за устройството и дейността на училището и да съдейства за спазването му от детето/ ученика;
– да не допуска явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на Правилника за устройството и дейността на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
– при записване на дете в предучилищен клас, както и ученик за І клас да подава заявление при секретаря в срок до 31 май на календарната година;
– при навършване на седемгодишна възраст на детето в съответната календарна година да го запише и да го изпраща и прибира редовно и да оказва съдействие на училищното ръководство при необходимост;
– да присъства на проведените от класният ръководител родителски срещи през учебната година;
– да се явява в училище след покана на учител, директор или друг педагогически специалист, в подходящо за двете страни време;
– да подписва декларация в началото на учебната година за начина, по който детето му /І-ІV клас/ ще се прибира в къщи и отговорностите за това;
– да проверява редовно ученическата книжка и да се подписва срещу отразените оценки, забележки и похвали направени от учителите и класния ръководител;
– редовно да следи за успеха и поведението на ученика и да се съобразява с изискванията и препоръките направени от училищното ръководство;
– при 3 и повече неизв.отсъствия родителят се уведомява писмено от класния ръководител и е длъжен да се яви в училището;
– при отсъствие на ученика му повече от 3 последователни учебни дни да уведоми класния ръководител;
– при повикване от ръководството на училището или класния ръководител да се
яви в определения срок и да удостовери явяването си с подпис в дневника на класа.
– да осъществява връзка с класния ръководител най-малко 1 път месечно;
– да се приобщава към проблематиката на възпитанието в училище;
– да оказва активна помощ и подкрепа във възпитателната работа;
– да участва в обсъждането на основните законови разпоредби и изисквания на образователната система и на самото училище;
– да съдейства и участва в училищната комисия за борба с противообществените прояви и в работата на обществения съвет на училището;
– да се запознае с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището и да удостовери същото с подписа си;
– при направени над 5 неизвинени отсъствия за календарен месец Дирекция „СП” спира детските добавки за текущия месец.

2. Родителят има право:
– да избира училището в което да учи детето му;
– да се запознае с училищния учебен план и с Правилника за устройството и дейността на училището и да удостовери същото с подписа си;
– да получава периодично информация за успеха и развитието на детето/ученика и цялостното му участие в ОВП;
– да се интересува и бъде информиран от преподавателите и класния ръководител за получени оценки, забележки и похвали , в определеното приемно време на учителите и класния ръководител;
– да иска редовно отразяване на получените от детето му оценки,направени отсъствия в ученическата книжка;
– да получава информация, подкрепа и консултиране в училището, по въпроси свързани с образованието,с кариерното ориентиране и с личностното развитие на детето/ученика му;
– да участва в обновяването на МТБ на училището;
– да избира и да бъде избиран в обществения съвет на училището;
– да дава мнение и прави предложения за развитието на училището;
– да участва в училищното настоятелство.

IV. Органи на управление в училище:
Директор:
– правата и задълженията на директора се определят от нормативни актове;
– директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност в училището и предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището;
– спазва и прилага държавните образователни стандарти;
– осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
– представлява институцията пред другите органи;
– съставя бюджета и отговаря за законосъобразното и икономично разходване на бюджетните средства;
– във връзка с подобряване на качеството на ОВП директорът има право да осъществява постоянен контрол върху работата на учителите, който може да бъде внезапен, ежеседмичен, ежемесечен или по необходимост по време на учебните занятия. Констатираните пропуски да бъдат санкционирани съгласно клаузите на КТ
Педагогически съвет:
– приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
– приема правилник за дейността на училището;
-приема училищния учебен план;
– приема формите на обучение;
-приема годишния план за дейността на училището;
-приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
-приема мерки за повишаване качеството на образованието;
– приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
-предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
-прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
-определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
-определя ученически униформи;
– участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
-запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
-периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда
нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
-упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
V.Училищна документация:

1. В училището се води училищна документация, съгласно ДОС за информацията и документите.
2. Задължителната училищна документация се номерира, прошнурова,подписва и подпечатва с печата на училището.

VІ. Преходни и заключителни разпоредби:

1. Този правилник е приет на ПС с протокол № 14/09.09.2016 г
2. Същият влиза в сила от 15.09.2016 година, като с него се запознават всички ученици, учители и родители и се удостоверява с подписа им.

  1. Все още няма коментар

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!