П Р А В И Л Н И К З А У С Т Р О Й С Т В О Т О И Д Е Й Н О С Т Т А

УТВЪРЖДАВАМ:…………………………….
Директор:…………………………
/Евг.Анакиева/

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД СЛИВНИЦА
ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Глава I.Общи положения
Чл.1./1/ Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно ЗПУО и държавните образователни стандарти.
/2/Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.
Чл.2. Правилникът е задължителен за директора, заместник директорите, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.
Глава II. Устройство и дейност
Чл.3. Училището издава свидетелство за основно образование и диплома за седно образование.
Чл.4. /1/ Училището е общинско.
/2/ Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.
Чл.5. Училището се финансира от:
/1/ средства по бюджета, разпределени от кмета на общината по формула, утвърдена от Общински съвет , град Сливница;
/2/ собствени приходи от:
a) дарения и целеви средства;
b) отдаване под наем на помещения;
c) инициативи на Училищното настоятелство;
Чл.6. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в границите на установения учебен ден ( съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).
Чл.7. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от I до XII клас.
Чл.8. За учебната 2017/2018 година графикът на учебния процес се определя съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
Чл.9. /1/ Седмичното разписание се съобразява с Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Той се утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.
/2/ Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършва единствено от ЗДУД при определени обстоятелства / отсъствия на учители поради болест, законовоустановения отпуск, при аварийни ситуации, провеждане на НВО и др./ и се утвърждава със заповед на директора.
/3/ Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните табла в училище.
Чл.10. Продължителността на учебния час е 35 минути в I и II клас; 40 минути в III и IV клас; 40 минути в V- XII клас.
Чл.11. /1/ Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез:
a) задължителна подготовка;
b) избираеми учебни предмети, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;
c) факултативни учебни часове, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;
d) профилираща /задължителна и избираеми учебни часове/ и факултативни учебни часове от I до XII клас.
/2/ Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година.
/3/ Учебният план се съхранява 50 години.
/4/ Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират националното самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора на училище.
Чл.12. /1/ Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи изпитвания и изпити.
/2/ Според организацията текущите изпитвания и изпитите са:
a) индивидуални – за отделен оценяван;
b) групови – за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки.
/3/ Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични.
/4/ По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се оформя срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които се изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка.
/5/ Класните работи се правят по предварително определен график, утвърден от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок. Графикът се поставя на общодостъпно място в училището.
/6/ Класни работи се правят по:
a) по български език и литература и по математика в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование;
b) по чужди езици в двата етапа на средната степен на образование.
Учителите уведомяват учениците, а класните ръководители – родителите, за датите за провеждане на класните работи.
/7/ Изпити за промяна на оценката се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна на оценка / по не повече от три предмета/ се полага след завършване на образователната степен на обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. Оценката е окончателна. Председателят на изпитната комисия обявява резултатите от изпита до края на работния ден и внася оценките в дневниците и личните картони на учениците, като се подписва собственоръчно в долния ляв ъгъл на страницата на дневника и в личния картон на ученика.
/8/ Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:
a) поправителни изпити;
b) изпити за промяна на годишна оценка за VII клас, за XI клас и за XII клас;
c) изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.
/9/ При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се анулира с протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия.
Чл.13. /1/ След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
/2/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
a) по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето;
b) поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторита на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др., и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето;
c) до 2 дни за всеки учебен срок по домашни причини;
d) до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето;
e) до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на Педагогическия съвет.
/3/ Документите по т.1 и 2 от предходната алинея се представят в деня, когато ученикът идва на училище след отсъствията си.
/4/ Броят на отсъствията на всеки ученик се отбелязва ежедневно в дневника и се наннася в ученическата книжка един път месечно от класния ръководител.
/5/ Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или от лекарска консултативна комисия.
/6/ За ученик, обучаван в дневна форма, срочна и годишна оценка не се формират без наличието на минималния брой текущи изпитвания, поради отсъствия на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет, в съответния вид училищен предмет. В този случаи ученикът полага изпит за определяне на срочна или годишна оценка на дата/и, определена/и със заповед на директора.
/7/ Когато ученик, който се обучава в дневна форма на обучение няма необходимия брой текущи изпитвания за оформяне на срочна оценка не се яви на изпит определен със заповед на директора на училището, получава оценка слаб /2/.
/8/ Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за годината по някой учебен предмет.
Чл.14. Преместване на ученици се извършва не по-късно от тридесет учебни дни преди края на всеки учебен срок.
Чл.15. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ.
Чл.16. /1/ Формите на обучение в училището са:
a) дневна /присъствена/, която се провежда съгласно установения учебен план;
b) самостоятелна / неприсъствена/, в която учениците се подготвят самостоятелно съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището.
/2/ Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:
a) учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение;
b) в случаите по чл.23, ал.6 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, когато учениците нямат годишна оценка по учебен предмет.
c) когато ученик, който е допуснал повече от 25% отсъствия по даден учебен предмет и трябва да се яви на изпит за оформяне на срочна оценка при неявяване на определения със заповед изпит получава служебна двойка.
/3/ Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.
/4/ Когато получената оценка на изпит е Слаб/2/, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.34 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
/5/ Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на редовна сесия от м.ноември до м.декември, на поправителна сесия – през м. февруари, и на втора поправителна сесия през м.април.Учениците могат да преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато здравословни или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се определят дати за явяване на изпита.
/6/ Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.
/7/ Училището разработва индивидуален учебен план за:
a) ученици в индивидуална форма на обучение;
b) ученици със СОП, които се обучават в дневна и комбинирана форма на обучение;
c) ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма.
Чл.17./1/ Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
/2/ Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностното развитие.
/3/ При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.
/4/ Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл.31, ал.4 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по ал.2.
Чл.18. Педагогическата дейност е основна дейност в училището. Участници в учебно-възпитателния процес са учителите и учениците.
Глава III. Права и задължения на педагогическите специалисти
Чл.19./ 1/ Педагогическите специалисти имат следните права:
– да бъдат зачитани правата и достойнството им;
– да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
– да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
– да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
– да повишават квалификацията си;
– да бъдат поощрявани и награждавани.
/2/ Педагогическите специалисти имат следните задължения:
– да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
– да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;
– да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;
– да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
– да получават информация от директора на училището, РУО и МОН относно възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;
– да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел подобряване на качеството на образованието;
– да дават мнения и предложения за развитието на училището;
– да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения
Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от длъжностно лице, определено от директора.
– да представят подписано от директора или ЗДУД разрешение за определяне на броя на копията;
– да уведомяват в деня на отсъствието си директора, когато се налага осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;
– да участват в работата на Педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения;
– да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
– да не ползват мобилен телефон по време на учебен час;
– да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици.
– да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;
– да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
– да вписват в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;
– да водят коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на МОН;
– да водят правилно и да опазват дневника на класа, който е официален документ;
– чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за социално подпомагане на ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;
– да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;
– да не отклоняват ученици от учебния процес;
– да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърняват личното им достойнство;
– да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
– да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;
– в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси;
– да познават и спазват Етичния кодекс на общността. Учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;
– да изготвят годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават и да го предадат за утвърждаване от директора на училището не по-късно от 10 септември всяка учебна година;
– да работят за обогатяване и усъвършенстването на материално-техническата база на училището
– да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора.
Не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми.
Чл.20./1/ Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:
– да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да информира родителите им;
– да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
– да контролира посещаемостта на учениците от класа;
– своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура по налагане на наказание и други мерки по този правилник
– да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;
– да организира и провежда родителски срещи
– периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност
– да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
– да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
– да води редовно и да съхранява учебната документация на класа;
– да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят до класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество;
/2/ В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният ръководител провежда родителска среща по безопасни условия на възпитание и труд.
/3/ На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище, Правилника за дейността на училището, Училищния учебен план и заниманията по интереси.

Глава IV. Права и задължения на учениците
Чл.21. Учениците имат следните права:
– да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
– да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
– да избират профил и професия;
– да избират между учебните педмети или модули, предложени от училището, за изучавани в избираемите и във факултативните учебни часове;
– да получават библиотечно-информационно обслужване;
– да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
– да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
– да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;
– да участват в проектни дейности;
– да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
– чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число и училищния учебен план;
– да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
– да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
– да получават стипендии.
Чл.22. Учениците са длъжни:
– да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
– да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
– да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
– да носят училищна униформа и други отличителни знаци на училището, ако училището го изисква;
– да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
– да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
– да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
– да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
– да спазват Правилника за дейността на училището;
– да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
– да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
– да предоставят мобилните си телефони на учителите преди започване на съответния час;
– да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици, и да спазват добрите нрави;
– да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените саннитарно-хигиенни и противопожарни норми;
– да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
– да спазват указанията на охраната при нормална и изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
– да заемат мястото си в учебните стаи и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение от 10 до 15 минути за първия учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа;
– да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на административното ръководство при отсъствие на учител;
– да спазват установения ред в класните стаи по време на учебни часове и през междучасията;
– да спазват нармите за ползване на физкултурния салон;
– да съхраняват дневника на класа;
– да пазят училищното имущество. Родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването и в тридневен срок от дата на констатираната повреда. За умишлено увреждане на имуществото на ученика се налага наказание;
– да не подсказват и да не преписват по време на учебния процес и да не използват готови материали като свои;
– да не изнасят и да не повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
– да не внасят в учебните помещения храни и напитки / алкохол и безалкохолни/;
– да не драскат и да не пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество;
– да не чупят контакти и електрически ключове.
Чл.23./1/ Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
/2/ Ученик се отписва от училището, когато се:
a) премества в друго училище;
b) обучава в дневна форма на обучение и не е посещавал училището по неуважителни причини за период по-дълъг от два месеца;
c) обучава в самостоятелна форма на обучение и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
/3/ В случаите по чл.22, ал.2, т.2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.
Чл.24. За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, нормативни актове по неговото прилагане и в настоящия Правилник за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците може да се налагат следните санкции:
1.“Забележка“ при:
a) 5 неизвинени отсъствия;
b) внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;
c) системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
d) противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
е) поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
f) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.
2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ при:
а) 7 неизвинени отсъствия;
б) възпрепятстване на учебния процес;
в) употреба на алкохол и други наркотични вещества.
3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ при:
a) 10 неизвинени отсъствия;
б) увреждане на училищната материално-техническа база и на учебна документация;
в) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
г) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;
д) употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;
е) прояви на фицическо и психическо насилие;
ж) разпространяване на наркотични вещества в училището. Такава проява се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;
з) установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;
и) установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо провинение;
й) ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.
Тази точка не моге да се прилага за ученици от началния етап на основната образователна степен.
4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ при:
a) повече от 15 неизвинени отсъствия;
б) системно нарушаване на Правилника за дейността на училището;
в) употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;
г) упражняване на физическо и психическо насилие;
д) унищожаване на училищно имущество;
е) установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;
ж) установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ провинение.
Тази точка не може да се прилага за ученици от началния етап на основната образователна степен.
5.“Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна възраст – при:
a) повече от 15 неизвинени отсъствия;
б) други тежки нарушения.
Чл.25. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като го изпрати лично при училищния психолог или педагогическия съветник. Този член не може да се прилага за ученици от началния етап на основната образователна степен.
Чл.26. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушения на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. Този член не може да се прилага за ученици от началния етап на основната образователна степен.
Чл.27. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.
/2/ За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.
Чл.28. /1/ Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.
/2/ Санкциите са срочни.
/3/ Срокът на санкциите е до края на учебната година.
Чл.29. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет.
Чл.30. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.199, ал.1, т.3-5 от ЗПУО – и съответните структури за закрила на детето.
Чл.31. /1/ Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и факти, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник или училищния психолог.
Чл.32./1/ Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от предложението на Педагогическия съвет.
/2/ Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването и на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО.
/3/ Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО.
Чл.33. /1/ Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон на ученика.
/2/ Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правота да получава стипендия за отличен успех.
/3/ При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си.
Чл.34. /1/ Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
/2/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
Глава V . Награди на учениците и учителите
Чл.35. /1/ За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с:
a) похвала ат директора на училището и Педагогическия съвет;
b) книги или други предмети;
c) похвална грамота;
d) парична награда.
/2/ Педагогическият съвет предлага за награждаване ученици пред директора по предложение на класния ръководител.
Чл.36. /1/ За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават с:
a) книги и други предмети;
b) грамота;
c) парична сума.
Глава VI . Права и задължения на родителите.
Чл.37. /1/Родителите имат право:
– периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
– да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго, удобно за двете страни време;
– да се запознаят с училищния учебен план;
– да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
– най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
– да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
– да изразяват мнение и да правят предложение за развитие на училището;
– да участват в родителските срещи
Чл.38. /1/ Родителите са длъжни:
– да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
– да запишат в първи клас детето си при условието на чл.12 от ЗПУО
– редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазване на училищните правила;
– да спазват Правилника за дейността на учиището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
– да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
– да се явяват в училище след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
– да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител.В случай, че щетата не се възстанови в регламентирания 3-дневен срок, се прекратяват правата на ученика в училището след решение на Педагогическия съвет.
– да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.
/2/ Родители, чийто деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл.5 от ЗПУО.
Глава VII. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание
Чл.39. /1/ Орган за управление на училището е директорът.
/2/ Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.
/3/ Заместник директорите подпомагат директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната си характеристика.
Чл.40. /1/ Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:
– приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;
– приема Правилник за дейността на училището;
– приема училищните учебни планове;
– приема формите на обучение;
– приема годишния план за дейността на училището;
– приема учебни планове за ИФО;
– приема мерки за повишаване качеството на образованието;
– приема програма за превенция за ранното напускане на учениците;
– приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
– предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
– прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи и Правилника за дейността на училището;
– определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;
– определя ученически униформи;
– участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищнато общност;
– запознава се с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;
– периодично, най-малко три пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
/2/ Документите по ал.1, т.1-5 и т.7-9 се публикуват на интернет страницата на училището.
Чл.41. /1/ Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на училището.
/2/ Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми.
Глава VIII. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд
Чл.42./1/ Учениците са длъжни:
1. Да изслушват началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност, хигиена и противопожарна охрана;
2. Да се разписват в книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
3. Да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в училищния автобус;
/2/ Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:
1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
3. Не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
4. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
5. Учениците не трябва да отварят приложение на електронна поща, получена от непознат подател;
6. Забранена е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
7. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
/3/ Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж по тяхната дисциплина и да запознаят учениците в часовете си.
Чл.43. При провеждане на еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, директора уведомява началника на РУО до 3 три дни преди пътуването и съхранява декларациите за родителско съгласие за срок до една година.
Глава IX . Преходни и заключителни разпоредби
& 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.
&2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогически съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.
&3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.
&4. Настоящия правилник е приет от Педагогически съвет на училището с протокол № 9/11.09.2017 г и е утвърден със заповед  на директора.

 

Директор: Евг. Анакиева

 

  1. Все още няма коментар

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!