ПЛАН ПРИЕМ

Училищен план-прием за учебната 2017/2018 година, както следва:

I клас – три паралелки с максимален брой ученици 24, с избираеми учебни часове –

Български език и литература и Математика

–        една група за целодневна организация на учебния ден.

При наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас.

V клас – три паралелки  по 26 ученици максимално във всяка паралелка.

–        една група за целодневна организация на учебния ден.

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове

 • първи клас
 • втори клас
 • трети клас
 • четвърти клас
 • пети клас
 1. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2017 година.

ПРИЕМ СЛЕД  VII -МИ КЛАС  профил ,,Обществени науки“-

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учениците се записват в VIII – ми клас, като подават следните документи:

 1.  Служебна бележка за резултатите от НВО.
 2. Свидетелство за завършено основно образование.
 3. Характеристика на ученика.

 

            III.  Балът за класиране се образува:

 1.     Т-БЕЛ x2 + Т-М x2, годишните оценки изразени в количествени показатели /брой точки/ по Г,И от свидетелството за завършено основно образование.

 

 1.   Комисия за записване на учениците:
 2. Получава и поставя на общодостъпно място,разпечатка с приетите ученици за профил ,,Обществени науки“.
 3. Извършва записването на приетите ученици,като приема документите за записване,проверява наличието и редовноста им и завежда във входящ дневник /прошнурован и пронумерован,подписан от директора и подпечатан с печата на училището по пореден входящ № на подадените документи.
 4. Връща документите на записалите се и отказалите се по-късно ученици.
 5. Приема заявленията на учениците за участие във второ, трето класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ №.
 6. Изготвя и предава списъци на записаните ученици и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.

 

Коментарите са затворени