СТИПЕНДИИ

 

Със заповед №817/88– 13.10.2016г на Директора на СУ„ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница, е назначена комисия за стипендии, в състав:

1. Емилия Христова Бетова – ЗДУД н
2. Димитрина Симеонова Григорова-главен счетоводител;
3. Елизабет Никифорова Котева- класен ръководител на 11 „а” клас
4. Даниела Цветанова Николова -класен ръководител на 12 „а” клас

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

П Р О Т О К О Л

от дейността на комисия за стипендиите, назначена със заповед №817/88– 13.10.2016г

на Директора на СУ„ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница

Днес 17.10. 2016 г на основание Заповед №817/88– 13.10.2016г. на Директора на
СУ ”Св.Св.Кирил и Методий”гр.Сливница за провеждане на заседание се събра комисия в следния състав:

1. Емилия Христова Бетова – ЗДУД
2. Димитрина Симеонова Григорова-главен счетоводител;
3. Елизабет Никифорова Котева- класен ръководител на 11 „а” клас
4. Даниела Цветанова Николова -класен ръководител на 12 „а” клас
Заседанието има необходимият кворум и решенията му са легитимни.
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1.Обсъждане предложения на комисията за :

• Разпределение на средствата по видове стипендии;
• Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;
• Документите за кандидатстване;
• Критериите за допускане до класиране;
• Критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;
Размера на всеки вид стипендия и периода за които се отпуска;
След направени разисквания комисията

ПРЕДЛАГА
на Директора на СУ” Св. св. Кирил и Методий” за утвърждаване

следните критерии за допускане до класиране, критериите и показателите за класиране за различните видове стипендии, размера на всеки вид стипендия, разпределение на средствата по видове стипендии, документи за кандидатстване и др. за първия учебен срок на 2016/2017 година както следва:
Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии:
1.До класиране се допускат всички ученици:
1.1Обучаващи се в дневна форма на обучение;
1.2 които нямат наложени наказания от ПС;
1.3. не повтарят учебната година, с изключение на повтарящите поради болест;
Проверката по т.1.1, 1.2, 1.3.се прави служебно от класният ръководител;
1.4 които представят Заявление-декларация по образец на училището и останалите одобрени документи в срок:
– до 27.10.2016 год. / за първия учебен срок/;
– до 30-то число на всеки текущ месец за еднократни или целеви стипендии.
2. Учениците губят правото си на стипендия за учебната 2016/2017 год., когато:
• прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
• имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет-до изтичане срока на наказанието;
• направят 5 и над 5 неизвинени отсъствия за учебната 2016/2017;
• направят над 120 извинени отсъствия за учебната 2016/2017 гадина, с изключение на случаите при тежко и продължително заболяване, удостоверено със съответните медицински документи;
I.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
1.Минимален успех на ученика за допускане до класиране за стипендия, както следва:
Успех за учебната 2015/2016год.:
ОТЛИЧЕН УСПЕХ- от Отличен 5,50 до 6.00 ;
2.Необходими документи за кандидатстване:Заявление /по образец от сайта на училището/, в което е посочен успех на ученика за учебната 2015/2016 година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.
3.Размерът на месечната стипендия е както следва:
– успех за първи срок на учебната 2016/2017 година Отличен 6.00-40.00 /четиридесет лева/;
– успех за първи срок на учебната 2016/2017 година Отличен 5.75-Отличен 5.99-30.00/тридесет лева/;
– успех за първи срок на учебната 2016/2017 година Отличен 5.50-Отличен 5.74-25.00/двадесет и пет лева/;
4.Стипендията се отпуска за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година, считано от 01.10.2016 год. и се изплаща месечно за периода на учебните месеци за втори срок.

II.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ
1. Необходими документи за кандидатстване:
1.1.Заявление /по образец от сайта на училището/;
1.2.За учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия-копие от смъртния акт на починалия родител.
2.Размерът на месечната стипендия е 40.00лв. /четиридесет лева/.
3. Стипендията се отпуска от началото на първия учебен срок на учебната 2016/2017 година или от началото на месеца, следващ месеца , през който е възникнало основанието за получаване на този вид стипендия и се изплаща ежемесечно в т.ч. и за периода на неучебните месеци.
III.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО
1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1.1.Заявление по образец от сайта на училището
1.2. Минимален успех на ученика за допускане до класиране за стипендия, както следва:
успех за учебната 2016/2017 година – над Много добър 4,50 – заверен с подпис на класния ръководител;
2.Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца- от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително.
3.Служебна бележка за получените месечни помощи и добавки по реда на ЗСПД, ЗСП, обезщетения и помощи по реда на КСО/от Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене / от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително./, а ако не са получавани- бележка, удостоверяваща това за същия период от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително.

4.Ако родителите са безработни:
4.1 Служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително.
4.2 Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда:
– трудовата им книжка – оригинал за сверяване, /след което се връща/ и копие от първата и/или последната страница, на която има записвания или
– декларация от неработещия родител, удостоверяваща, че лицето не работи и не е получавало доход за посочения период.
5. Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително или пенсионно решение.
6.Ако ученикът, кандидатстващ за стипендия има братя или сестри учащи в средни или висши учебни заведения – служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това / за същия период/. За ученици, които имат брат и/или сестра в СУ „Св.св. Кирил и Методий” проверката се прави служебно.
7. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.
8.За да се отпусне стипендия, месечният доход на член от семейството за от м. април 2016г. до м. септември 2016г. включително се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на семейството, е среден за предходните 6 месеца.
9.Размерът на месечната стипендия е 25.00лв./двадесет и пет лева/.
10.Стипендията се отпуска от началото на първия учебен срок на учебната 2016/2017 година, считано от 01.10. 2016 год. и се изплаща месечно за периода на учебните месеци за първи срок.

IV.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1.Заявление /по образец от сайта на училището/;
2.Решение на ТЕЛК- оригинал за сверяване, /след което се връща/ и копие.
3.Размерът на месечната стипендия е 25.00 /двадесет и пет/ лева.
4.Стипендията се отпуска от началото на първия учебен срок на учебната 2016/2017 година или от началото на месеца, следващ месеца , през който е възникнало основанието за получаване на този вид стипендия и се изплаща ежемесечно в т.ч. и за периода на неучебните месеци
V.Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 и целеви стипендии по чл.6, ал.1
1. Заявления за еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 и целеви стипендии по чл.6, ал.1 се подават до класните родители на учениците ежемесечно до 5-то число на текущия месец и се разглеждат от комисията до 10-то число на текущия месец.Класните ръководители представят и писмено становище/обосновка до комисията, което придружава всяко подадено Заявление- декларация. Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията.Минимален размер на еднократните стипендии по чл. 5, ал. 1 и целевите стипендии по чл.6, ал.1 е в размер на 21.00 /двадесет и един/ лева, а максималният размер-до 100.00 /сто/ лева.

Всички класни ръководители в срок до 28.10.2016 год. изготвят и представят справка със следните реквизити:
Трите имена на ученика, кандидатстващ за стипендия Обучава се в дневна форма на обучение-да/не Успех за учебната 2015/2016година Брой извинени отсъствия до момента на учебната 2016/2017година Брой неизвинени отсъствия до момента на учебната 2016/2017година Наложени наказания от ПС до момента на учебната 2016/2017 година
Да/не

Направените над 120 извинени отсъствия за първи срок на учебната 2016/2017 година /с изключение на случаите при тежко и продължително заболяване, удостоверено със съответните медицински документи/ се посочват като забележка за всеки отделен случаи към съответната справка.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един както следва: за главния счетоводител и за директора на СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Сливница.

Коментарите са затворени