Наредба за условията и реда за записване

 Проект!

Наредба №4

за

 условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливница

 

ГЛАВА  ПЪРВА

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучи –лищното и училищното образование (ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79от 13.10.2015г.,

в сила от 01.08.2016г.

Чл.2.С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване ,отпис- ване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Сливница.

Чл.3. Детска градина е институция в системата на предучилищното и училищ- ното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас в съответствие с дър- жавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Чл. 4. При условията и реда на Закона за предучилищно и училищно образо- вание в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание,

социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.

Чл.5. В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Чл. 6. Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на Министъра на здравеопазването и Министъра на образо- ванието и науката.

виж целия документ

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!