ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Поименен състав на ОС към СУ„Св. Св. Кирил и Методий“ както следва:

  1. Мария Ванева Иванова – председател
  2. Красимира Борисова
  3. Нели Петрова
  4. Златин Русков
  5. Лили Димитрова
  6. Тони Павлов
  7. Милена Йорданова Янкова – представител на община Сливница

Резервни членове:

  1. Елисавета Младенова Младенова
  2. Десислава Ангелова Свиленова

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ГР. СЛИВНИЦА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Целта на настоящия отчет е да представи дейностите и организацията на работа на обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Сливница за посочения период, както и да покаже как функционира  обществения контрол в управлението на училището.

ОС е създаден по реда на глава втора от ПСУДОСДГУ и утвърден със заповед №993/264-06.12.2016 г.

За учебната 2018/2019 година, Обществения съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Сливница проведе общо 10 заседания, удостоверени с протокол всяко едно от тях.

През изминалата учебна година ОС разгледа стратегията за развитие на училището, етичния кодекс на училищната общност. След като разгледа и се запозна с разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, одобри бюджета на училището.

Запозна се и одобри  предложението за държавен план-прием и план-прием за първи и пети класове. Съгласува избора на учителите за учебници и учебни комплекти за учениците. Съгласува училищните планове за предстоящата учебна година.

През м. септември директорът на училището запозна ОС с изразходването на средствата от бюджета до момента, за извършените ремонтни действия в училището, за текущия ремонт по проект на община Сливница.

На това заседание членовете на ОС се запознаха и с готовността на училището за предстоящата учебна година – графици, режим на обучение, проекти и др.

Като заключение може да се каже, че за изминалия период работа на ОС и училището премина като отговорно сътрудничество, което е показател за постигането на добри резултати при управление на училището.

Председател ОС: Мария Иванова

Коментарите са затворени