Наредба за условията и реда за записване

 Проект!

Наредба №4

за

 условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливница

 

ГЛАВА  ПЪРВА

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучи –лищното и училищното образование (ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79от 13.10.2015г.,

в сила от 01.08.2016г.

Чл.2.С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване ,отпис- ване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Сливница.

Чл.3. Детска градина е институция в системата на предучилищното и училищ- ното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас в съответствие с дър- жавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Чл. 4. При условията и реда на Закона за предучилищно и училищно образо- вание в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание,

социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.

Чл.5. В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Чл. 6. Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на Министъра на здравеопазването и Министъра на образо- ванието и науката.

 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

 

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

 

Чл. 7. Постъпването на децата в общинските детските градини се извършва по желание и избор на родителите/настойник .

Чл. 8. (1) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(2) По преценка на родителя/настойника и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

(3) В яслените групи в детската градина може да постъпват деца от 12-месеч- на до тригодишна възраст.

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето;

(5) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно /при наличие на свободни места/.

Чл. 9. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи,  както следва:

 1. първа възрастова група – 3 – 4-годишни, а в случаите на чл. 8, ал./ 2/ – 2 – 4- години;
 2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;
 3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;
 4. четвърта подготвителна възрастова група- 6 – 7-годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и чет- върта подготвителна възрастова група.

Чл. 10. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите и броят на децата в група в общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педаго -гическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финан- сирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физи -ческата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(4) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа прина -длежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

Чл. 11. Детските градини са длъжни да приемат деца със специални образо -вателни потребности. В група може да се обслужват до три деца със специал- ни образователни потребности /СОП /съгласно чл.192 от ЗПУО. В случаите,

когато на територията на населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специал- ни образователни потребности в конкретна група или паралелка може да

бъде по-голям от посочения в ал.3 след разрешение на Началника на Регио- нално управление на образованието –София област. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

Чл.12.Предучилищното образование в Община Сливница се осъществява при

целодневна и полудневна организация

Чл. 13. Записването на деца в общинските детски градини става въз основа на писмено заявление по образец от родителите на децата в избраната от тях дет- ска градина. /Приложение №1/.

Чл.14.Предимство при записване за постъпване в детското заведение имат следните деца:

1.Детето има заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16г. с ТЕЛК;

2.В семейството има други деца ,които са с тежки заболявания ,които не са настанени в други социални институции;

3.Един от родителите на детето е с увреждания над 70% / с решение на ТЕЛК /;

4.Когато двамата родители/настойници са с решение на ТЕЛК;

5.Второ и следващо дете на многодетни семейства и деца – близнаци /удо-стоверява се с акт за раждане/ ;

6.Детето е сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/;

7.Детето е с неизвестен родител /удостоверява се с акт за раждане/;

8.Друго дете от семейството посещава същото учебно заведение;

9.Родителите на детето са студенти и двамата се обучават в редовна форма

/представят се удостоверения за всяка учебна година/

10.Детето е настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето;

11.Детето е от семейство ,в което поне един от родителите е действащ медицински работник за детски ясли, а за детските градини – действащ учител;

Чл. 15. Заявления за записване за всички възрастови групи в детската градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свобод -ни места.

Чл.16.В общинските училища на територията на Община Сливница може да се извършва задължителното предучилищно образование на децата при усло -вията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл.17.На видно място в детската градина се публикуват сроковете за

организиране и провеждане на приема за първа,трета и четвърта възрастова група. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Чл. 18. Заявление и набор от документи, които се представят при записване :

 1. Копие от акта за раждане
 2. Здравен картон с нанесени имунизации
 3. Резултат от анален секрет – 1 броя – важи 14 дни
 4. Кръв за васерман на един от родителите/ само за деца от яслените групи /
 5. Кръв и урина – резултата важи 7 дни
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина.
 7. Документи за ползване на преференции при заплащане на такси, съгласно Наредба №5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите предоставяни от община Сливница.

Чл. 19. Приемането на документите се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед лице. Всяко заявление се вписва в дневника за заявления и се издава входящ номер.

Чл. 20. Деца, временно пребиваващи в града, чието постоянно местоживеене не е в Община Сливница, се приемат при наличие на свободни места и

заплащат такса съгласно Наредба №5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите предоставяни  от община Сливница.

Чл. 21. Децата се приемат по реда на входящия номер /по реда на подадените документи или изискванията посочени в чл.14/.

Чл.22./1/На заседание през м.юни педагогическият съвет на детската градина

съгласува класирането по определените с тази Наредба критерии и определя

списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи.

/2/Общественият съвет на детската градина дава становище по приема на децата.

Чл.23.(1) Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

1.Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 1август.

2.От 05 до 26 май родителите/настойниците на приетите деца писмено

декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска

градина за трета и четвърта група.

3.При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените в чл.14 критерии.

4.Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към 21.06 на съответната година.

Чл. 24. При записване на дете в общинска детска градина родителят се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина.

Чл. 25. При записване или преместване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, директорът на детската градина задължително изпраща информация до кмета на община Сливница.

 

ГЛАВА  ТРЕТА

 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

Чл. 24. Децата могат да бъдат премествани целогодишно от една детска гра –

дина в друга след подаване на писмено заявление от родителите/настойници до директора на съответната детска градина.

Чл. 25. При преместване в друга детска градина родителя/настойника пред -ставя документ за платени такси.

Чл. 26. Преместването на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, се извършва с Удостоверение за преместване на дете от задъл- жително предучилищно образование. За извършеното преместване писмено се информира кмета на община Сливница.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

Чл. 27. Децата се отписват от детска градина, както следва:

 1. По желание на родителите/настойниците целогодишно след задължи -телно подадено заявление по образец /Приложение №2/;
 2. При преместване в друга детска градина;
 3. При постъпване в първи клас. Издава се Удостоверение за завършена подготвителна група;
 4. При груби нарушения на правилника за дейността на детската градина;
 5. При отсъствие над един месец без медицински документ,когато подлежи на задължително обучение/5 и 6 годишни/;
 6. При незаплащане на такса за два поредни месеца.

Чл. 28. При отписване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, се уведомява писмено кмета на община Сливница.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сливница се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.8 от Закона за нормативните актове.
 • 2. Контрол по изпълнение на настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сливница се осъществява от главен експерт в звено “ПКМДС,МКБППМН” към община Сливница.
 • 3. Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сливница влиза в сила от датата на приемането ù от Общински съвет – Сливница и може да бъде изменяна или допълвана по реда на нейното приемане.
 • 4. Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Сливница се публикува на сайта на община Сливница под номер 4, на сайта на детските градини и на видно място във всяка детска градина в община Сливница

 

 

 

Председател на ОбС Сливница: ………………..

(Марин Павлов)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Вх.№………………………………………2017г.

 

 

До Директора

На ДГ „Сливница“

Гр.Сливница

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От ……………………………………………………………………………………………………………..

Гр./село…………………………………..ул.»………………………………………….№…………….

 

Госпожо Директор,

Моля детето ми …………………………………………………………………………..

родено на ………………………………ЕГН…………………………….да бъде прието в

поверената Ви детска градина.

Желая да посещава ……………………………….група,филиал………………………….

 

Майка………………………………………………………………………………………………………

Месторабота…………………………………………………………………………………………….

Телефон за контакт:…………………………………………

 

Баща………………………………………………………………………………………………………..

Месторабота………………………………………………………………………………………………

Телефон за контакти :……………………………………..

 

Брой членове на семейството:……………………….

Прилагам копие от акта за раждане на детето

Прилагам и следните документи:

 

 

 

 

 

……………………2017г.                                                   С уважение:……………………

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

От ……………………………………………………………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Запознат/а/ съм с Наредбата за прием,записване, отписване и преместване на деца в детски градини и подготвителни групи в училищата на територията на Община Сливница.
 2. Информиран/а/ съм,че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

Подаване на заявлението:

Дата:

………………….20…… г.

Подпис:

……………………

 

 

Приел заявлението:

Дата:

………………….20…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

Вх. № …………….

…………………2017г.                                                                До Директора

на ДГ ”Сливница”

гр. Сливница

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за отписване на дете

 

 

име на родителя:……………….………………………………………….……

 

живущ/а: ……………………………………………….тел.:……………………………

 

 

 

 

Уважаема  г-жо  Директор,

 

Заявявам, че желая да отпишете детето ми :

 

 1. ……………………………………………………………………………………,

/трите имена на детето /

 

 

група……………………….                        считано от:  …………………. г.  ,

 

 

поради следните причини: …………………………………………………………

 /по здравословни причини, преместване и др./

 

 

 

Дата: ……………                                             Подпис на родителя: …………

 

 

МОТИВИ  КЪМ НАРЕДБА №4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

 

Причини за приемане на Наредбата.

От 01.08.2016 г. е в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). Съгласно чл.59, ал.1 от този закон условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Това делегира правомощие на общински съвет Сливница да приеме подзаконов нормативен акт-наредба, в съответствие с чл.8 от ЗНА, с която да се уредят неуредени от тях обществени отношения с местно значение, а именно – записването, отписването и преместването на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Сливница.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата – няма.

 

Очаквани резултати от прилагането Наредбата, включително финансовите – привеждане на правилата за записването, отписването и преместването на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Сливница в съответствие със законовите изисквания, въвеждане на по-добър финансов контрол на събираемостта на таксите за ползване на детските градини.

 

 

Председател на ОбС Сливница: ………………..

(Марин Павлов)

Коментарите са затворени