ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Сливница
Със седалище и единен идентификационен номер на юридическо лице: гр. Сливница, община Сливница, област Софийска, п. к. 2200, ул. „Елин Пелин“ № 1, ЕИК 000760124

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Реконструкция и ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки и ограда в УПИ V- Училище, кв. 45, гр. Сливница, община Сливница“
За контакти: Евгения Анакиева – телефон 0894 419067, sou.slivnitsa@abv.bg
Писмени становища и мнения се приемат в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сливница, ул. „Елин Пелин“ № 1

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
към чл. 6 (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Възложител: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сливница; ЕИК 000760124
Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
2. Пълен пощенски адрес: Гр. Сливница, ул. „Елин Пелин“ 1, п.к. 2200
3. Телефон, факс и e-mail: 0727/42626; 0894419066; sou.slivnitsa@abv.bg
4. Лице за контакти.- Евгения Асенова Анакиева – Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сливница
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Съществуващото училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница представлява скелетна стоманобетонна конструкция на три етажа – учебен корпус и съединена с него монолитна конструкция на два етажа – административен корпус.
В учебният корпус на три нива с коридорна система са развити учебни зали, кабинети и санитарни възли. Физкултурният салон е отделна монолитна конструкция съединена с покрита връзка с основните корпуси.
В рамките на проекта са разработени следните мерки за енергийна ефективност на база изготвеното обследване за енергийна ефективност за сградата:
Мярка 1: Изграждане и монтаж на инсталация за използване на слънчева и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.
Настоящия проект предвижда изграждане на нова отоплителна инсталация използваща възобновяем геотермален енергиен източник.
Проектното предложение предвижда система за контрол за управление и регулиране. В проекта се предвижда замяната на старата отоплителна инсталация на дизелово гориво с нова отоплителна инсталация с геотермален източник. Енергийният източник ще е геотермално поле, изградено на базата на земни топлообменници – затворена система.
Генераторът на топлинна енергия представлява високоефективна термопомпа, която свежда разходите за отопление до технологичен минимум.
Мярка 2: Направа на нова топлоизолация по покрив.
Предвижда се поставяне на нова топлоизолация от минерална вата 12 см., закрепена с метална носеща конструкция и скрита с окачен таван от гиспокартон.
Във физкултурния салон в покривното пространство на студения покрив се предвижда поставяне на нова топлоизолация от минерална вата 12 см. Предвижда се и ново оборудване.
Също така се предвижда и цялостна подмяна на асфалтовата настилка, както и на тротоарната такава. Оформя се детска площадка с тартанови плочи 40х40 см., като съществуващите детски съоръжения се запазват и се предвижда още едно ново – „Люлка тип клатушка“. Предвижда се ограждане с дървена декоративна ограда, подходяща за детски площадки. В зоната за спорт се предвижда оформяне на 4 спортни игрища с каучуково покритие в цвят. Игрището за тенис С1 – се огражда с оградна система с височина 4м., като се предвижда и осветление. Съществуващото игрище за хандбал и минифутбол С5 се запазва, като се подменя изкуствената тревна настилка и деформираната оградна мрежа с нова. Целият имот се огражда с нова метална ограда с височина на оградното пано Н= 103 см. Подменят се и входните врати, като се изграждат и нови подходи от югоизток и югозапад. В настоящата разработка няма промяна в съществуващата конструкция и конструктивна схема проектното предложение не предвижда намеса върху носещата конструкция и зидове на стената.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.:
Чрез проектното предложение се цели повишаване на енергийната ефективност посредством използване на възобновяема енергия в СУ „Св. св. Кирил и Методий“.
С реализацията на проекта ще се намалят емисиите на парникови газове и ще се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия.
Енергийният източник е геотермално поле, изградено на базата на земни топлообменници – затворена система. Генераторът на топлинна енергия представлява високоефективна геотермална термопомпа, която свежда разходите за отопление до технологичен минимум използвайки топлинна енергия от почвата. Това ще доведе до намаляване разходите за отопление до 70%.
Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление 74%, което се равнява на спестени 314637 kWh/година.
Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на 848 780 лв. със срок на откупуване 11,2 години.
Стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградатапо потребна енергия в момента на обследването по базова линия е 423469 kWh/год. равни на екологичен еквивалент от 149,81 тона емисии СО2 при еталон 101,77 тона емисии СО2
3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствения или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
В извършеното обследване на сградата са сравнени съществуващото дизелово отопление и предложената ЕСМ – геотермална термопомпа. Доказано е потенциал за намаляване разходите за отопление със 74%.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Землището на Град Сливница, ул. „Елин Пелин“ № 1; УПИ V – 773, кв. 45
Застроена площ 1444 кв.м
Разгъната застроена площ надземно 3542,26 кв.м
Площ полуподземно ниво сутерен 1134,71 кв.м
Приложение: снимка от Google Earth с координати на инвестиционното намерение
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.:
Няма да се използват опасни вещества.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.:
Първи етап: подготовка на площадката;
Втори етап: земни работи
Трети етап: Стоманобетонни елементи
Четвърти етап: Настилки
Пети етап: изпълнение на инсталации;
Шести етап: довършителни работи;

Първи етап:
Площадката е почистена.
Прави се ограда. Дължината й е показана на черт.№1/6. Тя е инвентарна от охрани метални пана с височина 2.00м.
Осигуряването на електрозахранването за строителни нужди е решено с временно ел.табло.
Вода за производствени и питейни нужди ще се осигурява от водопровода, минаващ в имота.
Временни пътища не се предвиждат. Ако е необходимо съгласувано с КБЗ ще се достави и насипе баластра.
Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист № 1.

Втори етап:
Изкопните работи налагат особено внимание по време на работа от Координатора по БЗ и Техническия ръководител .
Ако и когато е необходимо ще преустановят изкопа за съгласуване с проектанта.
Изкопните работи се изпълняват с наклони , посочени в конструктивните проекти и съответстващи на категорията на почвата.
Координаторът по БЗ /Техн. ръководител/ при наблюдението на изкопните работи следят за спазване на Правилата за приемане на земни работи /ПИПСМР/.
Изкопите за полагане на тръби /канални изкопи/ се укрепват .
Копае се и се извозва пръст на удължен работен ден, само по светло.
Оформянето на основите /фундаменти или подложен бетон/ се започва незабавно след откриване на безопасен фронт. Работниците слизат в изкопа по стълба.

Трети етап:
Изпълнение на стоманобетонни елементи. Направата им започва само след откриването на безопасен фронт на работа и разрешението на проектанта-конструктор. Този етап включва кофражни, армировъчни и бетонни работи.
Четвърти етап:
Изпълнение на настилки.
При работа с ръчни ел. инструменти трябва да се внимава за следните опасности: токов удар, прекъснати проводници, оголване на проводници, пробив в корпуса на машината. Ръчните инструменти подлежат на периодичен контрол и заверка на изправността им.
В подготвителния етап задължително изпълнителския персонал се инструктира по безопасност на труда, противопожарна безопасност и опазване на околната среда.
Всички демонтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.
Пети етап: изпълнение на инсталации:
Изпълнението на инсталациите ще става от специализирани групи подизпълнители , които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретен обект .

Шести етап: довършителни работи
Главната особеност и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването /застъпването/ по отделни графици за специалностите, от използването на скелетата , подемници и други съоръжения .
Скелетата трябва да се монтират след специален производствен инструктаж и наблюдение от КБЗ и Техническия ръководител.

9. Предлагани методи за строителство.:
Преди започване на строителството, площадката около всеки от подобектите, се огражда с временна инвентарна ограда с височина 2м. В най – северната част на двора се огражда каре в което ще бъдат разположени фургони за работниците и техническия ръководител, открити и закрити складови площи като там ще бъде прибирана механизацията за обекта. В оградата се оставят два отвора откъм съществуващия път улица от северозапад: портал за влизане и излизане на строителни машини и вход/изход за работниците на обекта. Тяхното разположение е отразено на строителния ситуационен план.
Кофражните платна ще се разкроят в кофражния двор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. По същия начин армировката ще се изработи в арматурния двор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заготовките и материалите ще се доставят на обекта с товарни автомобили. Предвидено е място за складиране на кофражните платна и армировката, който е отразен в плана за временното строителство.
За канцелария на Техническото ръководство и съблекалня за работниците ще се оборудват специализирани фургони, съгласно плана за временно строителство, в който са посочени местата им .
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави приобектова химическа тоалетна. Строителните материали за довършителните работи ще се доставят на обекта всеки ден, в зависимост от поръчката на Техническия ръководител. Ако се наложи да се съхранява част от тях, ще бъде при покритият навес.
Предвидени са временни умивалня и химическа тоалетна, както и контейнери за строителни отпадъци. Временната чешма служи освен за строителни нужди и за измиване на гумите на строителните машини преди излизане от строежа.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
Предвижда се изграждане на сондаж с дълбочина 32 м.
Проектните сондажи ще се изградят в границите на училищния двор в УПИ V- Училище, кв. 45, гр. Сливница, обл. Софийска.
Няма предвидено водовземане за питейни води, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване /ВиК или друга мрежа/ и/или от повръхностни води, и/или подземни води.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране. Отпадъците генерирани по време на строителството ще се депонират на определени със съответните разрешителни регламентирани за този вид отпадъци депа.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.:
При строителните работи на обекта няма дейности, свързани с отделянето на вредни вещества и газове в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.
Да не се допуска замърсяване на околното пространство и пътните настилки.
В хода на разкривните и сондажните работи са възможни замърсявания на почвата с ГСМ, в резултат на аварийни разливи. За целта при зареждане ще се полага полиетилен под резервоарите с оглед избягване на риска от евентуално омокряне на почвата и проникване на разливите в дълбочина. В случай, че се получат такива разливи, същите да бъдат ликвидирани с помощта на абсорбенти. В процеса на сондиране ще се използва промивна течност в състава на която участва бентонитова глина. Чрез получената по този начин промивка ще се изнася сработения материал от забоя на сондажа. В състава на бентонитовата глина вземат участие алумосиликати, железни окиси и хидроокиси, магнезиеви, натриеви и калциеви окиси. Тези компоненти представляват естествени минерали – каолинит, дикит, монтморилонит, сапонит, хидрослюди и др., в състава на които също участвуват алумусиликати. В тази връзка не се очакват промени на средата. В случай, че се прибавя сода за сгъстяване на разтвора, може да се повишат хидроксилните йони при дисоциацията й, на това ще бъде временно, а като се отчете, че промивката ще се разрежда при преминаването на водоносните пластове, влиянието ще е незначително. С оглед замърсяването с бентонит в обсега на работната площадка при прочистването на сондажа и утайника, същия ще се изгребва и заедно със сработения материал ще се депонира на определените за целта. След изгребването на утайките мястото на утайника ще се рекултивира с предварително депонирания при направата на изкопа материал. В случай, че се наложи използването на полифосфат при промиване на сондажа за отстраняване на железохидроокисния филм от стените му (в резултат на използването на бентонита) ще се получи набогатяване с фосфатни йони, при което, макар разреждането да е голямо, те ще са в по-големи концентрации в началните моменти на водочерпенето. В хода на водочерпателните работи много скоро съдържанието на фосфати се нормализира и достига фонови стойности.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Няма да се изгражда нов водопровод, няма да се добива или пренася енергия (добиваната геотермална енергия ще се използва за отопление и вентилация). Няма да има жилищно строителство, отпадъчните води ще се третират по досега съществуващия начин.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.:
Писмо №5523 от 17.10.2016г., от Басейнова дирекция „Дунавски район“
15. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.:
Не се очаква замърсяване на околната среда.

16. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.:
1. Част архитектура

1. Клас на функционална пожарна опасност
Съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, обекта е от категория на пожарна опасност Ф4.1 (клас на функционална пожарна опасност)- Училища, учебно- възпитателни заведения, вкл. за предучилищни занимания, учебно- възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа
Степента на огнеустойчивост е I. Максималната площ между брандмауерите е 530 м2, което е в съответствие с изискванията по чл. 13 (1) от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г.

3. Евакуация
Евакуационните пътища и изходи на сградата съответстват на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Съгласно посочената наредба евакуационните изходи са разсредоточени, ширината на проходите, коридорите и стълбищните рамена е съобразена с дължината на пътя на евакуация, броя на хората в сградата и евакуационните изходи.
В учебните корпус в полуподземния етаж и по нива евакуацията се осъществява разсредоточено през два броя стълбищни клетки в двата края на пътя на евакуация до евакуационните изходи на приземно ниво – 4бр., които се отварят по посока на евакуацията и са с широчина >0.9м .
Евакуацията от двуетажният корпус – от второ ниво през една стълбищна клетка до приземно ниво, като пътя на евакуация не надвишава <20м в помещението и <20м в коридора. На приземно ниво имаме два евакуационни изхода със широчина по-голяма от 0.9м.
Евакуацията от Физкултурният салон се осъществява на приземно ниво през евакуационен изход със широчина >0.90м

По конкретни пасивни мерки:
Съществуващите резервоари за течно гориво са с декларирана е възможност за автоматично изключване на притока на гориво към отделния консуматор при спиране на горенето му и автоматично изключване на подаването на гориво от основния резервоар при спиране на горенето на последния консуматор.
По предварителната подготовка на активните мерки за пожарна безопасност:
Като елемент от плана за евакуация са поставени насочващи указателни знаци за движение на обитателите при евакуация.

4. Активни мерки за пожарогасене
В сградата има изградени пожарни кранове в съответствие с изискванията – на всеки етаж при двете стълбищни клетки като разстоянието между тях е около 45 м.
На всеки етаж от сградата съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на всеки етаж е необходимо да има по 2 прахови пожарогасителя 6кг, 2 пожарогасителя с въглероден диоксид 5кг и 2 пожарогасителя на водна основа с вместимост 9 л с вода.
Съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо изграждане на пожароизвестяване във всички помещения, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно.
Сградата е съществуваща, построена през 1968г. и съгласно действащата тогава нормативна уредба в училището е изградена система за пожарогасене с пожарни кранове на всеки етаж..
Изготвения технически проект за” Повишаване на енергийната ефективност посредством използване на възобновяема енергия в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ V- Училище, кв. 45, град Сливница, чрез изграждане и монтаж на инсталация за използване на слънчева и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.“ се предвижда изграждане и обновяване на отоплителна инсталация, за която е предвидено финансиране и не предвижда други мерки и строително ремонтни работи извън предмета на финансирането.

2. Част ОиВ
Спазването на изискванията за безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност е основно задължение на изпълнителя на строително-монтажните работи. Същото задължение се отнася и до хората, експлоатиращи инсталацията.
При въвеждане в експлоатация, собствениците трябва да бъдат инструктирани по техника на безопасността и да им бъде проведен инструктаж по безопасна работа.
Площадката трябва да бъде почистена, подредена и пожарно обезопасена.
Транспортирането на съоръженията в района на монтажа, както и монтирането им да се извършва по предварително разработена схема на взаимодействие.
При повдигането, транспортирането и спускането на съоръженията, както и при монтажа на тръбната разводка да се спазват всички общи и специални правила за техническа безопасност.
При работа с повдигателни съоръжения не се допускат младежи под 18 години и работници без медицинско освидетелствуване и обучение по специална програма.
На работната площадка трябва да е осигурено осветление не по-малко от 25 лукса. В зоната на изпълнение на работите всички отвори, шахти, канали и др. следва да са обезопасени. Да не се работи с високи напрежения на електрическия ток. Всички съоръжения и апарати да са надлежно заземени, а движещите им се части оградени и обезопасени.Задължително е спазването на Правилника за безопасност на труда при заваряване и рязане на метали.
При пробното пускане на съоръженията да се спазват пунктуално всички предписания на инструкциите за експлоатация и правилата за техническа безопасност в придружаващите ги паспорти.

3. Част Електро
При изготвяне на проекта са взети под внимание действащите правилници:
1. Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г.
2. Правилник за безопастността на труда при експлоатация на ел. уредби и съоръжения Д – 01-008 от 1986г.
3. Наредба Із-1971/ 29.Х-2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар
Взети са мерки за обезпечаване на безопастна работа с ел. съоръженията. Някои от тях са следните:
– липса на открити тоководещи части
– зануляване на всички осветители къв защитния нулев проводник
изготвяне на протоколи от специализирана лаборатория за това зануляване;

При извършването на сондажните работи ще се спазват всички изисквания на:
• Наредба №2/2004г. за „Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, издадена от МТСП и МРРБ;
• Наредба №9/2003г за „Минимални изисквания за осигуряване на безопасността на здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране”, издадена от МТСП;
• „Правилник по безопасност на труда при геолого-проучвателни работи и добив на нефт и газ”;
• Наредба №3/1996г за „Инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО”;
Наредба №6/1996г за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност;

III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Прилагаме официални извадки от действащ регулационен и устройствен план на населеното място.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Собственик на земята е Община Сливница, а съществуващ ползвател – СУ „Св. св. Кирил и Методий“
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.:
Теренът е с трайно предназначение за училище
4. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони (Приложение №1), санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Сградата предмет на инвестиция не в ЗЗ, СОЗ или други водоизточници.
Приложение №1
4а. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.:
Инвестицията не предполага алтернативни местоположения.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1.(Изм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.:
Взети за всички необходими мерки за опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество, съгласно действащите в момента нормативни документи.
Осигурено е опазването на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитени територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата, съгласно действащите нормативи.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.:
Сградата предмет на инвестиция не попада в ЗЗ. Разстоянието до ЗЗ – BG0000322 Драгоман и BG0002001 Раяновци е достатъчно за да няма влияние върху тях.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).:
Няма да има пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно въздействие върху посочените защитени зони.
4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).:
Инвестицията се осъществява на територията на гр. Сливница, обл. Софийска, общ. Сливница. Броя на жителите на града към момента е 7502
5. Вероятност на поява на въздействието.:
Няма вероятност от поява на отрицателно въздействие.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.:
Няма да има отрицателно въздействие
7. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.:
Няма необходимост от допълнителни мерки в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
8. Трансграничен характер на въздействията.:
Разстоянието от града до границата с Република Сърбия е 18 км. Няма пряко трансгранично влияние.
03.11.2016 г.

Коментарите са затворени