ПЛАН ПРИЕМ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 А КЛАС

КЛ.Р-Л –  ДИАНА ДРАГАНОВА

 

1.РАЯ ДИМИТРОВА

2.ДЕНИС ПЕТРОВ

3.КАЛОЯН ДИМИТРОВ

4.СВЕТОЗАР ТОДОРОВ

5.КАЛОЯН ДИМИТРОВ

6.ВИКТОРИЯ АСЕНОВА

7.МЕЛИНА ХРИСТОВА

8.КАТРИН ВАСИЛЕВА

9.ДАРИЯ ИВАНОВА

10.АЛЕКСАНДЪР ЛОЗАНОВ

11.КРИСТИЯН БОЙЧЕВ

12.ЕВГЕНИ АНТОНОВ

13.МАРТИН ВАСИЛЕВ

14.БОРИМИР ПАВЛОВ

15.ВАСИЛЕНА СТАВРЕВА

16.МЕЛЕК АНАТОЛИЕВА

17.АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 Б КЛАС

КЛ.Р-Л –  СИЛВИЯ ПЕТРОВА

 

1.ВАЯНА ДИМИТРОВА

2.АННА СОКОЛОВА

3.ЕМИЛИ ИВАНОВА

4.РАЯ ДИМИТРОВА

5.ДАНИЕЛА СТОИЛОВА

6.ВЯРА НАЦКОВА

7.ИВАНА ДИМИТРОВА

8.СТИВЪН ВАРАДИНОВ

9.АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ

10.АНТОНИО ВИДЕНОВ

11.МИХАЕЛА ТОДОРОВА

12.СИЯНА МЛАДЕНОВА

13.МАРИАН Д ДАВИДКОВ

14.ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

15.ЦВЕТЕЛИНА ГРИГОРОВА

16.ДЕНИС ЙОРДАНОВ

17.КРИСТИАН КРУМОВ

СПИСЪК

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 В КЛАС

КЛ.Р-Л ЦВЕТЕЛИНА НЕРОЕВА

 

1.Изабела Младенова

2.Мартина Младенова

3.Изабел Симеонова

4.Росица Самичкова

5.Габриела Любомирова

6.Борислава Александрова

7.Борислава а Младенова

8.Екатерина Витанова

9.Божил Божилов

10.Никола Димитров

11.Антония Димитрова

12.Никол Владова

13.Георги Кънев

14.Симон Борисов

15.Пламен Найденов

16.Димитър Димитров

17.Дейвид Христов

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

съгласуван с Обществения съвет към СУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 

 1. I клас – три паралелки с минимален брой ученици 17, с избираеми учебни часове –

Български език и литература и Математика

 • една група за целодневна организация на учебния ден.

            V клас – три паралелки с минимален брой 20 ученици във всяка паралелка.

 • една група за целодневна организация на учебния ден.
 1. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове
 • първи клас
 • втори клас
 • трети клас
 • четвърти клас
 • пети клас
 1. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2019 година.

 

 

З А П О В Е Д

 №421/421 – 25.03.2019 г.

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН, чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, чл. 63, ал. 1, т. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година, както следва:

 

 1. I клас – три паралелки с минимален брой ученици 17, с избираеми учебни часове –

Български език и литература и Математика

 • една група за целодневна организация на учебния ден.

При наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас.

            V клас – три паралелки с максимален брой 26 ученици във всяка паралелка.

 • една група за целодневна организация на учебния ден.
 1. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове
 • първи клас
 • втори клас
 • трети клас
 • четвърти клас
 • пети клас
 1. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2019 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Емилия Бетова  – ЗДУД.

Директор: Евгения Анакиева

 

 

З А П О В Е Д

№422/422 – 25.03.2019 г.

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН, чл. 45, ал. 1 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием, която да приема заявления за прием в I  и  V клас и извършва всички дейности по прием на учениците в състав:

 

 1. Председател – Емилия Бетова – ЗДУД
 2. Членове:
 • Цветелина Димитрова Димитрова – секретар
 • Петьо Иванов Иванов – техн. сътрудник

 

Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Директор:  Евгения Анакиева

Коментарите са затворени