ПЛАН ПРИЕМ

за  учебната 2021/2022 година

 

Утвърден държавен план-прием след 7-ми клас,

съгласно Заповед №РД 10-229/29.04.2021 г

1 паралелка   профил „Обществени науки“ – 26 ученика

дневна форма на обучение – 5 години, с интензивно изучаване на английски език

Балообразуващи предмети: БЕЛ, математика. история и цивилизация, география и икономика

Балът за класиране се образува като сбор от оценките:   2*БЕЛ+2*математика+1*ИЦ+1*ГИ

Коментарите са затворени