СТИПЕНДИИ

 

Със заповед на Директора на СУ„ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница, е назначена комисия за стипендии, в състав:

 1. Емилия Христова Бетова – ЗДУД
 2. Димитрина Симеонова Григорова-главен счетоводител;
 3. Габриела Валентинова Рашкова – класен ръководител на VIII „а” клас
 4. Даниела Цветанова Николова – класен ръководител на XI„а” клас
 5. Розина Недялкова Стоянова -класен ръководител на XII „а” клас

Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии:

 

1.До класиране се допускат всички ученици:

1.1Обучаващи се в дневна форма на обучение;

1.2 които нямат наложени наказания от ПС;

1.3. не повтарят учебната година, с изключение на повтарящите поради болест;

Проверката по т.1.1,  1.2, 1.3.се прави служебно от класният ръководител;

1.4 които представят Заявление-декларация по образец на училището и останалите одобрени документи в срок:

– до  25.02.2020  год. / за втория учебен срок/;

– до 30-то число на всеки текущ месец за еднократни или целеви стипендии.

 1. Учениците губят правото си на стипендия за учебната 2019/2020 год., когато:
 • прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
 • имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет-до изтичане срока на наказанието;
 • направят 5 и над 5 не извинени отсъствия за учебната 2019/2020;
 • направят над 120 извинени отсъствия за учебната 2019/2020 година, с изключение на случаите при тежко и продължително заболяване, удостоверено със съответните медицински документи;

 

 

I.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Минимален успех на ученика за допускане до класиране за стипендия, както следва:

Успех за първи срок на учебната 2019/2020год.:

ОТЛИЧЕН УСПЕХ- от  Отличен 5,50 до 6.00 ;

2.Необходими документи за кандидатстване: Заявление /по образец от сайта на училището/, в което е посочен   успех  на ученика за първи срок на учебната 2019/2020  година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.

3.Размерът на месечната стипендия е както следва:

– успех  за първи срок на учебната 2019/2020 година Отличен 6.00-40.00 /четиридесет  лева/;

– успех  за първи срок на учебната 2019/2020   година Отличен 5.75-Отличен 5.99-30.00/тридесет лева/;

–  успех  за първи срок на учебната 2019/2020 година Отличен 5.50-Отличен 5.74-25.00/двадесет и пет лева/;

4.Стипендията се отпуска за втория учебен срок  на учебната 2019/2020 година, считано от 01.02.2020 год. и се изплаща месечно за периода на учебните месеци за втори срок.

 

II.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ
1. Необходими документи за кандидатстване:

1.1.Заявление /по образец от сайта на училището/;

1.2.За учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия-копие от смъртния акт на починалия родител.

2.Размерът на месечната стипендия е 40.00лв. /четиридесет лева/.

 1. Стипендията се отпуска от началото на първия учебен срок на учебната 2018/2019 година или от началото на месеца, следващ месеца , през който е възникнало основанието за получаване на този вид стипендия и се изплаща  ежемесечно в т.ч. и за периода на неучебните месеци.

III.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
  1.1.Заявление по образец от сайта на училището

1.2. Минимален успех на ученика за допускане до класиране за стипендия, както следва:

успех  първи срок на учебната  2019/2020 година – над Много добър 4,50 – заверен с подпис на класния ръководител;

2.Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца- от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително.

3.Служебна бележка за получените месечни  помощи и добавки по реда на ЗСПД, ЗСП, обезщетения и  помощи по реда на КСО/от Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене / от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително./, а ако не са получавани- бележка, удостоверяваща това  за същия период от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително.

 

4.Ако родителите са безработни:

4.1 Служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително.
4.2 Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда:

трудовата им книжка – оригинал за сверяване, /след което се връща/ и копие от първата и/или  последната страница, на която има записвания или декларация от неработещия родител, удостоверяваща, че лицето не работи и не е получавало доход за посочения период.
5. Ако родителите са пенсионери – сл. бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително или пенсионно решение.

6.Ако ученикът, кандидатстващ   за стипендия има братя или сестри учащи в средни или висши учебни заведения – служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това / за същия период/. За ученици, които имат брат и/или сестра в СУ „Св.св. Кирил и Методий” проверката се прави служебно.

 1.  При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

8.За да се отпусне стипендия, месечният доход на член от семейството за от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на семейството, е среден за предходните 6 месеца.

9.Размерът на месечната стипендия е 25.00лв./двадесет и пет лева/.

10.Стипендията се отпуска от началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година, считано от 01.02. 2020 год.  и се изплаща месечно за периода на учебните месеци за втори срок.

 

IV.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1.Заявление /по образец от сайта на училището/;

2.Решение на  ТЕЛК- оригинал за сверяване, /след което се връща/  и копие.

3.Размерът на месечната стипендия е 25.00 /двадесет и  пет/ лева.

4.Стипендията се отпуска от началото на първия учебен срок на учебната 2019/2020 година или от началото на месеца, следващ месеца , през който е възникнало основанието за получаване на този вид стипендия  и се изплаща  ежемесечно в т.ч. и за периода на неучебните месеци

V.Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1  и целеви стипендии по чл.6, ал.1

 1. Заявления за еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 и целеви стипендии по чл.6, ал.1 се подават до класните родители на учениците ежемесечно до 5-то число на текущия месец и се разглеждат от комисията до 10-то число на текущия месец. Класните ръководители представят и писмено становище/обосновка  до комисията, което придружава всяко подадено Заявление- декларация. Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията. Минимален размер на еднократните стипендии по  чл. 5, ал. 1  и целевите  стипендии по чл.6, ал.1 е в размер на 21.00 /двадесет и един/ лева, а максималният размер-до 100.00 /сто/ лева.

 

Всички класни ръководители в срок до 26.02.2020 год. изготвят и представят справка със следните реквизити:

Трите имена на ученика, кандидатстващ за стипендияОбучава се в дневна форма на обучение-да/неУспех за първи срок на учебната 2019/2020годинаБрой извинени отсъствия до момента на учебната 2019/2020 годинаБрой не извинени отсъствия до момента на учебната 2019/2020 годинаНаложени наказания от ПС до момента на учебната 2019/202019 година

Да/не

 

 

 

 

Документи за подаване на стипендии се вземат от класен ръководител или от тук

Коментарите са затворени